Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a Novartis Poland sp. z o.o. nie mają mocy ani skutków prawnych.

Warunki i Zastrzeżenia

1. Informacje zawarte w tej Witrynie ("Informacje") można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

2. Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Novartis Poland sp. z o.o. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Warunkach i Zastrzeżeniach lub w tekście w Witrynie, bez pisemnej zgody Novartis Poland sp. z o.o. 

Novartis Poland sp. z o.o. nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z Novartis Poland sp. z o.o. 

3. Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich Novartis Poland sp. z o.o. lub innych podmiotów. 

4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Novartis Poland sp. z o.o. lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Novartis Poland sp. z o.o. lub innych podmiotów. 

5. Pomimo, że Novartis Poland sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, Novartis Poland sp. z o.o. nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. Novartis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, Novartis Poland sp. z o.o. nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. Novartis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. Novartis Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. Novartis Poland sp. z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Novartis Poland sp. z o.o. lub osób trzecich. 

6. Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania , komentarze, sugestie i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Wszelkie Informacje przekazywane lub wysłane stają się własnością Novartis Poland sp. z o.o. lub jego oddziałów i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie. Novartis Poland sp. z o.o. może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji, know-how i technik zawartych w przesłanych do Witryny komunikatach w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, opracowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów wykorzystujących powyższe informacje. 

7. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Novartis Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia. 

8. Witryny internetowe Novartis Poland sp. z o.o. zawierają informacje o jego produktach i usługach o światowym zasięgu, z których nie wszystkie z nich są dostępne w każdym kraju. Odnośnik do produktu lub usługi Novartis Poland sp. z o.o. w witrynie internetowej Novartis Poland sp. z o.o., nie oznacza, że ten produkt lub ta usługa są dostępne w danym kraju. 

9. Ponieważ Novartis Poland sp. z o.o. nie ma kontroli i nie odpowiada za żadną witrynę, do której podłączoną jest jego Witryna i ponieważ Novartis Poland sp. z o.o. nie dokonuje przeglądu żadnej z witryn, do których podłączona jest jego Witryna, należy przyjąć do wiadomości, że Novartis Poland sp. z o.o. nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza Witryny ani żadnej innej witryny podłączonej do Witryny. Łączenie się z Witryną, ze stronami spoza Witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko i bez przyzwolenia Novartis Poland sp. z o.o. 

10. Aczkolwiek Novartis Poland sp. z o.o. może od czasu do czasu śledzić lub przeglądać dyskusje, czaty, przesyłki, przekazy, tablice ogłoszeń i tym podobne w swojej Witrynie, to Novartis Poland sp. z o.o. nie jest zobligowany do ich udostępniania i nie bierze odpowiedzialności za zawartość żadnego z tych miejsc, ani za jakiekolwiek błędy, oszczerstwa, pomówienia, przeoczenia, kłamstwa, treści obsceniczne, pornograficzne, bluźnierstwa, zagrożenia lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek informacjach w tych miejscach Witryny. Zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek gróźb, potwarzy, materiałów bezprawnych, oszczerczych, obscenicznych, gorszących, zapalnych, pornograficznych i bluźnierczych lub materiałów mogących stanowić zachowanie mające znamiona przestępstwa lub zachęcać do takiego zachowania, powodować odpowiedzialność cywilną lub stanowić inne naruszenie prawa. 

11. Novartis Poland sp. z o.o. ma prawo w każdej chwili skorygować te Warunki i Zastrzeżenia modernizując ten zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące Warunki i Zastrzeżenia. 

12. Dozwolone jest łączenie się jedynie ze stroną główną tej Witryny. Niedozwolone jest łączenie się z wewnętrznymi stronami Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Novartis Poland sp. z o.o. 

13. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Grupy Novartis. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części tej Witryny do witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Grupy Novartis również są zabronione.