Formulier voor het melden van bijwerkingen door zorgverleners

De gemarkeerde velden (*) zijn verplicht.

Gegevens melder
Beroep/specialisme
A: Vermoedelijke bijwerking
Ernst
Indien gebruik korter dan 1 dag:
Is dit een Serious Adverse Event (SAE)? Zo ja, kruis aan welke (voor de definitie van SAE zie toelichting onderaan deze pagina).
Werd de behandeling met het Novartis geneesmiddel:
Voorval verminderde na dosisvermindering of stoppen met geneesmiddel (de-challenge):
Voorval keerde terug na het opnieuw toedienen (re-challenge):
Hoe is de toestand van de patiënt op het moment van rapportage?
Autopsie gedaan?
B: Gebruikte medicatie
Verdacht geneesmiddel
Co-medicatie gegevens (indien van toepassing)
Vervolg co-medicatie gegevens (indien van toepassing)
Welke relatie legt u tussen het gemelde voorval en het Novartis Geneesmiddel?
C: Gegevens patiënt
Geslacht

Toelichting op het meldformulier:


Definitie Serious Adverse Event (SAE)Een ongewenste medische gebeurtenis bij een patiënt, welke niet noodzakelijk een causale relatie heeft met de behandeling en welke ongeacht de dosering:
  1. de dood tot gevolg heeft;
  2. levensbedreigend is (direct levensgevaar, geen adverse events die, hadden ze zich in een ernstiger vorm voorgedaan, tot de dood konden leiden);
  3. een ziekenhuisopname vereist of verlenging van een ziekenhuisopname;
  4. een ernstige al dan niet blijvende verstoring van het normale dagelijkse leven (handicap/invaliditeit) tot gevolg heeft;
  5. een congenitale afwijking/geboorteafwijking tot gevolg heeft;
  6. een “overige ernstige afwijking” betreft (andere medische gebeurtenis die de patiënt in gevaar brengt of die interventie behoeft teneinde een van de bovenstaande situaties te voorkomen).