Hart- en vaatziekten
Een veel voorkomende, maar vaak te voorkomen doodsoorzaak

Van de 17,5 miljoen Nederlanders heeft circa 1,7 miljoen een hart- en vaatziekte1. Dat is 1 op de 10 mensen. Hart- en vaatziekten vormen zelfs de op één na grootste oorzaak van overlijden in ons land, na kanker2. Dagelijks stoppen in Nederland circa 100 harten met kloppen als gevolg van hart- en vaatziekten 1. Een aantal dat wereldwijd nog steeds stijgt3/4. Preventie kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van sterfgevallen door hart- en vaatziekten die voorkoombaar zijn5.

De belangrijkste oorzaak van een hartinfarct, beroerte of overlijden door hart- en vaatziekten is slagaderverkalking. Slagaderverkalking wordt veroorzaakt door vetafzettingen aan de slagaderwanden. Deze vetafzettingen worden gevormd door een overschot aan ‘slecht’ cholesterol, ofwel LDL-cholesterol, in het lichaam. Die afzettingen worden ook wel ‘plaque’ genoemd. Als deze onverwachts afbreken en dus in contact komen met het bloed, ontstaat een bloedstolsel. Dat kan overal in het lichaam terechtkomen en een bloedvat afsluiten. Dit is de oorzaak van bijvoorbeeld een herseninfarct (ook wel beroerte genoemd) of hartinfarct.
80% van het overlijden als gevolg van ASCVD slagaderverkalking is te voorkomen door vroegtijdig ingrijpen, zoals verbeteren van de leefstijl en behandelen van de risicofactoren6.   

Preventiestrategieën

Er bestaat een duidelijk verband tussen de zorguitgaven en het sterftepercentage: meer investeringen in preventie leidt aantoonbaar tot lagere sterftecijfers5. Er bestaan diverse preventiestrategieën die het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verminderen.

Bij het voorkomen van risico op hart- en vaatziekten wordt vooral ingezet op primaire preventie: positieve veranderingen doorvoeren in de leefstijl. De voornaamste oorzaken van niet-erfelijke hart- en vaatziekten bevatten namelijk levensstijlfactoren zoals overgewicht, weinig lichaamsbeweging en roken, maar ook diabetes, hoge bloeddruk en een hoog gehalte ‘slecht’ cholesterol in het bloed (al dan niet erfelijk bepaald). Door aanpassingen in de leefstijl, zoals meer bewegen, niet roken en gezond eten, kan het gehalte ‘slecht’ cholesterol worden verlaagd. 

Een andere strategie in het voorkomen van hart- en vaatziekten is secundaire preventie. Dit betekent de vroege opsporing van ziekten of afwijkingen bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen op een aandoening of een bepaalde genetische aanleg hebben. Het identificeren van personen die tot een risicogroep behoren, is hierbij belangrijk. In een vroeg stadium toegang bieden tot innovatieve behandelingen kan het risico op overlijden verlagen, het aantal jaren in kwalitatief goede gezondheid verlengen of een ingrijpende behandeling uitstellen.


Innovatieve behandelingen ontdekken, ontwikkelen en ontsluiten

Novartis draagt actief bij aan oplossingen voor de preventie en de zorg rond atherosclerotische hart- en vaatziekten. 
We ontwikkelen innovatieve behandelingen waarmee we de ziektelast verminderen en ook de druk op de zorg verlichten. Daarbij streven we naar een hechte publiek-private samenwerking.

Presentatie over cardiovasculaire aandoeningen

Hartzaam samenwerken

Onder de hashtag #hartzaam roepen we de overheid, het bedrijfsleven, de zorgsector en patiëntenorganisaties op de krachten te bundelen. Publiek en privaat versterken elkaar immers: de verschillende perspectieven combineren de kracht, kennis en kwaliteit van alle partijen. Zo stoppen we de toename van het aantal patiënten met hart- en vaatziekten en voorkomen we dat de zorg onder de druk bezwijkt. Hiertoe moeten we drie stappen nemen waarmee we ook het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onderschrijven7:

  1. De doelstellingen van preventie en medische innovatie moeten wettelijk verankerd worden.
  2. De financiering van preventie niet primair als uitgaven beschouwen, maar als een investering in de gezondheid van morgen.
  3. We moeten beter gaan samenwerken.

Door vanuit verschillende perspectieven samen te werken, ontsluit je de kracht, kennis en kwaliteit van alle partijen. Een voorbeeld hierin is de Dutch Cardiovascular Alliance. Hierin zijn diverse farmabedrijven, waaronder Novartis en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vertegenwoordigd.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen? Mail ons op [email protected].

Bronnen:

  1. Nederlandse Hartstichting, cijfers hart- en vaatziekten, webpagina: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/cijfers-hart-en-vaatziekten
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek. 2022. Ontwikkelingen in Sterfte in 2020 en 2021. Geraadpleegd op: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2022/ontwikkelingen-in-sterfte-in-2020-en-2021
  3. Organization for Economic Co-operation and Development, The King’s Fund. 2020. Is cardiovascular disease slowing improvements in life expectancy? OECD and The King’s Fund workshop proceedings. Paris: OECD
  4. The Institute for Health Metrics and Evaluation. 2020. JACC: Cardiovascular Disease Burden, Deaths Are Rising Around the World. Geraadpleegd op: https://www.healthdata.org/news-release/jacc-cardiovascular-disease-burden-deaths-are-rising-around-world
  5. London School of Economics and Political Science (LSE). 2023. Trends in Avoidable Mortality from Cardiovascular Disease in the European Union, webpagina: https://www.lse.ac.uk/business/consulting/reports/trends-in-avoidable-mortality-from-cardiovascular-disease-in-the-eu
  6. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association’s strategic impact goal through 2020 and beyond. Circulation. 2010;121(4):586-613. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192703
  7. Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. 2023. Op onze gezondheid – de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg. Geraadpleegd op: https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/04/18/op-onze-gezondheid