Onze commitment om het juiste te doen

Op deze pagina vind je meer informatie over de Novartis Code of Ethics en de Code van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.  Vertrouwen is een belangrijke kernwaarde voor Novartis. We staan midden in de samenleving en we vinden het erg belangrijk dat wij ons in- en extern aan de hoogste ethische normen en waarden houden. Naast de Nederlandse wet- en regelgeving, geven de Codes ons handvatten in de manier hoe we daar vorm aan geven.
 

Op een ethische manier samenwerken

Bij Novartis streven we ernaar om op een ethisch manier en met integriteit zaken te doen. Onze ‘Doing Business Ethically Policy’ en het ondersteunende BeSure-platform zijn een krachtige herinnering aan onze kernwaarden en principes, en onze toewijding om op een verantwoordelijke manier met elkaar samen te werken.

We erkennen het belang van het opbouwen en behouden van vertrouwen met al onze belangrijkste belanghebbenden: onze patiënten, medewerkers, aandeelhouders, zorgpartners en de samenleving, en weigeren dan ook deel te nemen aan activiteiten die onze ethische normen en waarden in gevaar brengen. Onze Code of Ethics (PDF 4.1 MB) verbiedt omkoping en corruptie, en we streven ernaar verantwoorde marketingpraktijken te handhaven in al onze interacties met onze stakeholders.

Wij handhaven hoge normen op het gebied van ethisch gedrag wat zich weerspiegelt in onze dagelijkse werkzaamheden, in onze contacten met patiëntorganisaties en patiënten, en onze missie om hun leven te verbeteren. Via ons Doing Business Ethically Policy (PDF 0.4 MB) en het ondersteunen van het BeSure-platform blijven we waakzaam en verantwoordelijk in al onze interacties. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het voortdurend verbeteren van onze ethische normen en waarden in onze dagelijkse werkzaamheden.
 

Onze ethische gedragscode 

Onze Ethische Code beschrijft wie we zijn, waar we voor staan en voor welke principes we onszelf verantwoordelijk houden. De Code is tot stand gekomen met de input van duizenden medewerkers wereldwijd en in 22 talen beschikbaar. Het is opgebouwd in vier duidelijke ethische principes:

  • Wees ruimdenkend
  • Wees eerlijk
  • Wees dapper
  • Wees verantwoordelijk

De Ethische Code is onderdeel van de Novartis-arbeidsvoorwaarden. Iedereen die bij Novartis komt werken, ontvangt de Code en is verantwoordelijk voor het naleven van de inhoud ervan.

De Code bevat onze principes en verwachtingen voor ethisch zakelijk gedag. Zij helpen onze medewerkers bij het nemen van de juiste beslissingen wanneer ze tijdens hun werk met moeilijke situaties of ethische uitdagingen te maken krijgen.

 

 

Onze ethische principes

Met de Ethische Code willen we voldoen aan de verwachtingen van onze belangrijkste belanghebbenden: onze patiënten, medewerkers, aandeelhouders, zorgpartners en de samenleving. Onze missie is om nieuwe manieren te ontdekken om het leven van mensen te verbeteren en te verlengen. Dit vormt het uitgangspunt voor onze waarden en onze inspired, curious and unbossed cultuur. Maar onze ethische principes vormen een belangrijke leidraad bij het nemen van beslissingen en integer handelen.

Ethische besluitvormingskader

Ethiek is niet zwart-wit. Met een online, interactieve omgeving voor ethische besluitvorming ondersteunen we onze medewerkers met het afwegen en beslissen. Dit hulpmiddel geeft een aantal vragen die aanzetten tot reflectie, brengt vooroordelen aan het licht en verwijst zonodig naar extra materialen voor meer informatie. Dit kader is geen vervanging voor een persoonlijk overleg en geeft geen definitief antwoord over wat men moet doen. Het helpt de persoonlijke perspectieven te verbreden en stimuleert een beter begrip en toepassing van onze ethische principes.

Novartis verwacht dat leiders het goede voorbeeld geven. Dit betekent dat zij rekening moeten houden met ethische overwegingen bij het plannen en nemen van beslissingen, medewerkers ondersteunen om verantwoorde beslissingen te nemen en een veilige omgeving creëren om zich uit te spreken wanneer ethische uitdagingen zich voordoen.

Daarnaast stimuleren en belonen we correct ethische gedrag van onze medewerkers door een beoordeling over onze waarden en gedragingen op te nemen in de jaarlijkse prestatiebeoordeling. Het behalen van bedrijfsdoelstellingen en afstemming op de bedrijfswaarden wegen even zwaar in de definitieve beoordeling.


 

De code van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

Novartis is lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Deze vereniging representeert geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen. Deze medicijnen geven een antwoord op nieuwe inzichten in de behandeling van ziekten of op aandoeningen die tot nu toe onbehandelbaar zijn.

Over de Code

De Code maakt helder vanuit welke waarden en normen de ruim 40 aangesloten geneesmiddelenbedrijven werken en waar ze voor staan. De Code bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. De code van de VIG is gebaseerd op zelfregulering die niet vrijblijvend is. Het is geen gedragscode en gaat niet over prijsstelling van afzonderlijke medicijnen.

Adviescollege

Uniek is dat een onafhankelijk Adviescollege onder leiding van André Rouvoet, monitort of leden zich aan de Code houden. Hieruit kunnen maatregelen volgen. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Zo houdt het Adviescollege de sector scherp in de oriëntatie op haar maatschappelijk verantwoordelijkheid. Het college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast – het is een groeimodel, zodat de inhoud eigentijds en ter zake blijft.

VIG Code 2.0

De oorspronkelijke Code telde 38 afspraken. Sinds 8 juli 2021 zijn daar twee aanvullende afspraken bijgekomen, namelijk verantwoorde prijsstelling: ‘'Wij willen zorgen voor aanvaardbare prijzen van onze geneesmiddelen, rekening houdend met de waarde van de nieuwe geneesmiddelen voor patiënten en maatschappij, en door een redelijke bijdrage te leveren aan (toekomstige) innovatie.'’ De tweede aanpassing betreft eerlijk marktgedrag: ‘Wij houden ons aan de regels van eerlijk marktgedrag en distantiëren ons van concurrentiebeperkende acties.’

Bij de lancering van de Code was er kritiek over het ontbreken van prijstransparantie-afspraken. Het Adviescollege heeft het onderwerp prijstransparantie grondig onderzocht en stelt dat er geen mogelijkheden zijn om in de Code transparantie over prijzen of prijsopbouw voor te schrijven, vanwege mededingingsrechtelijke beperkingen. Er is namelijk geen objectieve methode om de kostprijs van een geneesmiddel voor Nederland te bepalen. Bij een poging om zo’n kostprijs te berekenen, zou er mogelijk sprake zijn van prijscoördinatie. Dat is wettelijk niet toegestaan.

Bekijk hier de online versie van de VIG Code