Welkom op de LinkedIn-pagina van Novartis Belgium en bedankt voor het deelnemen aan onze community.

Hieronder volgen onze communityrichtlijnen, die we u vragen te volgen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van deze bedrijfspagina’s een optimale ervaring bieden.

Allerbelangrijkste is dat u moet begrijpen dat we in een zwaar gereguleerde sector werken en we ons niet kunnen verdiepen met gevoelige onderwerpen, zoals discussies over producten - die van ons of andere bedrijven - of behandelingsopties via deze pagina. Deze gesprekken kun je het beste privé voeren met uw doktor of verpleegkundige.

Vanwege deze regelgeving moeten we ervoor zorgen dat discussies die plaatsvinden op deze LinkedIn-pagina aan het onderwerp houden en constructief zijn. Opmerkingen die een van de volgende items bevatten, zijn niet constructief voor de dialoog en kunnen van deze pagina worden verwijderd:

 • Als je berichten productgerelateerd zijn
 • Als je berichten godslastering, lasterlijk, beledigend, discriminerend of vernederende inhoud (inclusief afbeeldingen, video's en links) bevatten;
 • Als je berichten denigrerend, bedreigend, geweldadig of illegaal gedrag vergoelijken;
 • Als je berichten off-topic zijn;
 • Als uw berichten gezondheids- of medisch advies bieden;
 • Als uw berichten persoonlijke informatie bevatten, bijvoorbeeld namen van personen, e-mailadres of telefoonnummer;
 • Als je berichten het auteursrecht of intellectuele eigendom van een ander schenden ;
 • Als je berichten commercieel zijn, bijvoorbeeld producten en diensten verkopen of fans en volgers werven;
 • Als uw berichten overmatig repetitief en/of storend zijn voor de community of spam zijn;
 • Als uw berichten bedrijfseigen, vertrouwelijke, gevoelige of niet-openbare informatie bevatten;
 • Als je berichten niet voldoen aan de gebruikersovereenkomst van LinkedIn.

Hou er rekening mee dat gebruikers die voortdurend en herhaaldelijk de bovenstaande regels overtreden, kunnen worden geblokkeerd van onze LinkedIn-pagina. In dit geval is de gebruiker niet langer in staat zijn om ons nieuws te volgen of commentaar te geven op onze berichten.

 

Medische bijwerkingen of bijwerkingen

Als u van mening bent dat u medische bijwerkingen of reacties van een Novartis-product heeft ervaren, moet u onmiddellijk uw arts, apotheker of hulpverlener raadplegen. U kunt deze ook rechtstreeks aan ons melden met behulp van de informatie op www.novartis.be.

We raden u aan om zo min mogelijk persoonlijke informatie op het LinkedIn-profiel te delen, vooral het delen van specifieke gegevens over uw persoonlijke gezondheid moet worden vermeden. Mocht u echter besluiten om een bericht op te nemen met details over eventuele bijwerkingen, dan kan het zijn dat Novartis contact met u opneemt voor meer informatie. Berichten van deze aard moeten mogelijk van onze LinkedIn-pagina worden verwijderd; Dit komt door wettelijke verplichtingen met betrekking tot het melden van drugsveiligheid.

 

Opslaan van privégegevens

Content die je via dit kanaal deelt, is publiek toegankelijk. Novartis kan informatie verwerken, opslaan en gebruiken die u via dit kanaal hebt gedeeld om redenen zoals het verbeteren van haar producten en diensten, het melden van bijwerkingen of het verlenen van hulp op uw verzoek. Om verzoeken te vergemakkelijken, kunnen we om aanvullende informatie vragen die alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.

In het geval van een bijwerking of productprobleem dat u aan ons meldt, moeten we identificerende informatie die u verstrekt opslaan en gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze informatie moet worden ingediend bij de afdeling Geneesmiddelenveiligheid van Novartis en/of regelgevende instanties.

In dat geval zijn we ook verplicht om uw persoonsgegevens op te slaan om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten/verplichtingen.

Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere mensen deelt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit rechtmatig te doen en om ons toe te staan de informatie te gebruiken. Houd er rekening mee dat we 3de partijen serviceproviders kunnen gebruiken om ons te helpen uw opmerkingen te beheren, wat betekent dat ook zij toegang hebben tot alle persoonlijke informatie die u met ons deelt. Dergelijke 3de partijeny dienstverleners zijn contractueel verplicht om te zorgen voor een adequate bescherming en beveiliging van uw persoonlijke informatie.

Hou er rekening mee dat LinkedIn ook toegang heeft tot informatie die u met ons deelt via hun platform. Lees voor meer informatie het Privacybeleid van LinkedIn.Voor meer informatie over privacy bij Novartis kunt u onze website bezoeken op www.novartis.be.

Bedankt voor het lezen en het meewerken aan de LinkedIn-community van Novartis Belgium

 

Welcome to the Novartis Belgium LinkedIn Page and thank you for joining our community.

The following are our community guidelines, which we ask you follow to ensure we provide the best experience for the followers of our company pages.

First, please understand that we work in a heavily regulated industry and cannot engage in sensitive topics, such as discussions about products - ours or other companies'- or treatment options on this page. These discussions are best held privately with your healthcare professional.

Due to these regulations, we need to ensure discussions occurring on our LinkedIn page stay on topic and are constructive. Comments that include any of the following items are not constructive to the dialogue and may be deleted from the company page:

 • If your posts are product related
 • If your posts include profanity, defamatory, libelous, offensive, abusive, discriminatory or
 • demeaning content (including images, videos and links);
 • If your posts are disparaging, threatening, condone violence or illegal behavior;
 • If your posts are off-topic;
 • If your posts offer health or medical advice;
 • If your posts contain any personal information e.g. names of individuals, email address or phone number;
 • If your posts violate another's copyright or intellectual property;
 • If your posts are commercial, e.g. sells products and services, or recruit fans and followers;
 • If your posts are excessively repetitive and/or disruptive to the community or are spam;
 • If your posts contain proprietary, confidential, sensitive, or nonpublic information;
 • If your posts don't follow LinkedIn's User Agreement.

Please be aware that users who continuously and repeatedly contravene the above rules may be blocked from our LinkedIn page. In this case, the user would no longer be able to follow our news or comment on our posts.
 

Medical side effects or adverse events

If you believe that you have experienced any medical side effects or reactions from a Novartis product, you should consult your physician, pharmacist or other healthcare professional immediately. You can also report these to us directly using the information found on www.novartis.be.

We suggest sharing as little personal information as possible on the LinkedIn profile especially sharing any specific data concerning your personal health should be avoided. Should you, however, decide to include a post detailing any side effects, Novartis may need to contact you to find out more information. Posts of this nature may need to be removed from our LinkedIn page; this is due to legal obligations concerning drug safety reporting.
 

Storing private information

Content you share in this channel is available to the public. Novartis may process, store and use information you chose to share through this channel for reasons such as improving its products and services, reporting adverse events or providing you with assistance upon your request. To facilitate requests, we may ask for additional information which will only be used for the purpose it was initially collected.

In case of an adverse event or product issue you report to us, we will need to store and use identifying information you provide in accordance with the applicable laws. This information needs to be submitted to the Novartis Drug Safety department and/or regulatory authorities.

In such case, we are also required to store your personal data to comply with legal and regulatory requirements/obligations.

If you share personal information relating to other people, you represent that you have the authority to lawfully do so and to permit us to use the information. Please kindly note that we may use 3rd party service providers to help us manage your comments which means that they too would have access to any personal information you share with us. Such 3rd party service providers are contractually bound to ensure an adequate protection and security of your personal information.

Please note that LinkedIn also has access to information you share with us through their platform. For more details read the LinkedIn Privacy Policy.
For additional information about privacy at Novartis, you may visit our website at www.novartis.be.

Thank you for reading and being a part of the Novartis Belgium LinkedIn community