Zásady ochrany osobních údajů

S platností od 1. března 2021

Jako správce údajů odpovídá společnost Novartis s.r.o., IČ: 64575977, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 (dále jen „Novartis“) za zpracování Vašich osobních údajů na těchto webových stránkách. Výrazy „my“ nebo „nás“ se v těchto Zásadách ochrany osobních údajů myslí společnost Novartis.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů si pozorně přečtěte. Je v nich popsáno, jakým způsobem shromažďujeme informace o osobách, které navštíví tyto webové stránky („osobní údaje“), jak tyto osobní údaje uchováváme a používáme a jak dodržujeme Vaše právo na ochranu soukromí.

Čas od času může dojít ke změně nebo aktualizaci těchto Zásad ochrany osobních údajů zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace, takže naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám o sobě cokoliv sdělili. U některých služeb však může být potřeba, abyste nám dobrovolně poskytli své osobní údaje, mezi něž může patřit například vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Tyto osobní údaje můžeme shromažďovat a používat k tomu, abychom Vám mohli poskytovat produkty, služby a zákaznickou podporu, fakturovat vám produkty a služby, které požadujete, nabízet produkty a služby, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat, nebo s Vámi komunikovat za jiným účelem, který vyplyne z okolností nebo o němž vás při shromažďování Vašich osobních údajů informujeme.

Osobní údaje shromážděné z veřejných sociálních médií:

Můžeme také shromažďovat osobní údaje, které jste veřejně zpřístupnili na veřejných platformách sociálních médií (včetně blogů, fór, apod.), souvisejících se společností Novartis, produkty společnosti Novartis a obecně s léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a nemocemi. Tato aktivita, zvaná „social media listening“, je založena na našich oprávněných obchodních zájmech, například k (i) lepšímu pochopení toho, jak určité klíčové publikum, jako jsou zdravotničtí pracovníci nebo pacienti, prožívají či pociťují určité nemoci nebo jak reagují na používání produktů Novartis, ii) lepšímu porozumění pověsti společnosti Novartis i dalším trendům na trhu, iii) identifikaci klíčových osob, zejména blogerů a influencerů v sociálních médiích, a navázání kontaktů s nimi. To může zahrnovat Vaše osobní údaje ve formě komentářů, zpráv, blogů, fotografií a videí, přestože podnikneme kroky k omezení těchto osobních údajů na nezbytné minimum a nebudeme je uchovávat déle, než je nutné pro uvedenou aktivitu social media listening. Pokud chcete dále omezit, kdo může vidět Vaše informace, doporučujeme Vám použít nastavení ochrany osobních údajů, které máte k dispozici na těchto platformách.

Když sdílíte své osobní údaje na veřejné platformě sociálních médií, doporučujeme Vám seznámit se také se zásadami ochrany osobních údajů dané konkrétní platformy, protože tyto platformy nejsou vlastněny a spravovány společností Novartis.

Osobní údaje použité k analýze využívání webových stránek:

Dále můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o Vaší návštěvě těchto webových stránek, například jaké konkrétní stránky navštěvujete, z jakých webových stránek jste k nám přišli a jaká vyhledávání provádíte. Takové údaje nám mohou pomoci zlepšit obsah těchto stránek a sestavit souhrnnou statistiku o lidech využívajících naše webové stránky, která slouží našim interním účelům statistiky využívání a průzkumu trhu. V rámci těchto činností může dojít k tomu, že Vám nainstalujeme „soubory cookie“, které zaznamenávají název domény uživatele, Vašeho poskytovatele internetu, Váš operační systém a datum a čas přístupu. „Soubor cookie“ je malé množství dat, které je odesláno do Vašeho prohlížeče a uloženo na pevném disku Vašeho počítače. Soubory cookie Váš počítač nijak nepoškodí. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás v okamžiku přijetí nějakého souboru cookie upozornil, takže se budete moci rozhodnout, zda jej chcete přijmout či nikoli. Využívání souborů cookie také můžete zcela odmítnout. Pokud však naše soubory cookie nepřijmete, může se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

V současné době nereagujeme na signály webových prohlížečů „nesledovat“ ani na jiné mechanismy poskytující možnost odhlásit se ze shromažďování údajů v nejrůznějších webových stránkách nebo jiných online službách.

Občas také můžeme my i naši externí poskytovatelé reklamy a služeb používat na těchto webových stránkách internetové tagy (označované též jako akční tagy, jednopixelové GIFy, prázdné GIFy, neviditelné GIFy nebo GIFy 1-by-1) a soubory cookie a nasazovat tyto tagy a soubory cookie prostřednictvím externího partnera poskytujícího reklamní nebo analytické webové služby, který se může nacházet v cizí zemi a příslušné informace (včetně vaší IP adresy) ukládat tam. Tyto tagy a soubory cookie se umisťují jak do online reklam, které uživatele přivedou na tyto stránky, tak na různá místa na stránkách. Tuto technologii používáme k měření reakce návštěvníků na naše stránky a účinnosti našich reklamních kampaní (včetně toho, kolikrát je která stránka otevřena a které informace jsou požadovány) a také k hodnocení vašeho využívání těchto webových stránek. Externí partneři nebo partneři poskytující webové analytické služby mohou pomocí těchto internetových tagů nebo souborů cookie shromažďovat údaje o návštěvnících našich i jiných webových stránek, vytvářet pro nás zprávy o aktivitě na webových stránkách a poskytovat další služby související s využíváním webových stránek a internetu. Takové informace mohou poskytovat ostatním subjektům, pokud existuje zákonná povinnost tak učinit nebo pokud si najmou jiné subjekty, které budou zpracovávat informace jejich jménem. Pokud se o problematice internetových tagů a souborů cookie chcete dozvědět víc, navštivte webové stránky Network Advertising Initiative https://www.networkadvertising.org

Pro podporu analýzy a sledování návštěvnosti webových stránek můžeme používat řadu technologií od různých dodavatelů, včetně následujících. Pokud chcete používání těchto technologií zabránit nebo nad ním mít kontrolu, využijte odkazy uvedené u jednotlivých externích subjektů:

Osobní údaje můžeme kombinovat, slučovat nebo anonymizovat společně s údaji případně získanými od vás nebo o vás z jiných zdrojů, například veřejných databází, poskytovatelů demografických informací, společných marketingových partnerů, platforem sociálních médií a dalších externích subjektů.

Vaše údaje můžeme použít ke svým obchodním účelům, včetně auditů, sledování a prevence podvodného jednání, porušování podmínek a jiného případného zneužití našich produktů a služeb, a také k úpravě našich služeb.

Vaše osobní údaje také můžeme použít:

 • pokud to od nás vyžaduje platný zákon, požadavek veřejnosti nebo orgánů veřejné správy (včetně soudního příkazu, předvolání nebo nařízení vlády), a to i mimo zemi Vašeho trvalého pobytu;
 • pokud potřebujeme zajistit dodržování našich všeobecných podmínek;
 • pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že použití osobních údajů je nutné k ochraně zákonných práv, bezpečnosti nebo nedotčenosti těchto webových stránek;
 • k ochraně Vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob;
 • jako součást trestního nebo jiného vyšetřování nebo soudního řízení ve vaší zemi či jinde; nebo
 • v rozsahu přiměřeně nezbytném pro přípravu nebo vedení vyjednávání o firemní nebo obchodní transakci nebo pro její uskutečnění

Kdy a komu vaše údaje zpřístupníme?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují okolnosti, za kterých můžeme Vaše osobní údaje sdílet. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími dceřinými a přidruženými společnostmi společnosti Novartis po celém světě. Dále můžeme Vaše osobní údaje předat externím subjektům, které jednají naším jménem, k dalšímu zpracování v souladu s účely, k nimž byly údaje původně shromážděny nebo mohou být jinak zpracovávány v souladu se zákonem a mezi něž patří například poskytování služeb, hodnocení užitečnosti těchto webových stránek, marketing, reklama, správa dat nebo technická podpora.

Tyto externí subjekty se smluvně zavázaly, že osobní údaje použijí výhradně k dohodnutému účelu a nebudou je prodávat ani je nezpřístupní dalším subjektům, s výjimkou námi povolených případů, případů vyžadovaných zákonem nebo případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v případě, že dojde k prodeji, postoupení nebo převedení podniku nebo jeho části a s tím spojených údajů zákazníků; v takovém případě budeme od kupujícího nebo nabyvatele vyžadovat, aby s osobními údaji nakládal v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Dále můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit třetí straně v případě, že to od nás vyžaduje platný zákon, požadavek orgánů veřejné moci (včetně soudního příkazu, předvolání nebo nařízení vlády), a to i mimo zemi vašeho trvalého pobytu; potřebujeme zajistit dodržování našich všeobecných podmínek; jsme v dobré víře přesvědčeni, že použití osobních údajů je nutné k ochraně zákonných práv, bezpečnosti nebo nedotčenosti těchto webových stránek; k ochraně Vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob; jako součást trestního nebo jiného vyšetřování nebo soudního řízení ve vaší zemi či jinde; nebo třetím stranám, poradcům a dalším subjektům v rozsahu přiměřeně nezbytném pro přípravu nebo vedení vyjednávání o firemní nebo obchodní transakci nebo pro její uskutečnění.

Ke zpracování Vašich osobních údajů, přístupu k nim a jejich ukládání může docházet i v zemích mimo Českou republiku. Takové země mohou uplatňovat jinou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje předáme externím společnostem v jiné jurisdikci, budeme dbát na to, aby byly chráněny na úrovni požadované platnými zákony na ochranu osobních údajů. Pro přesun osobních údajů mezi svými dceřinými a přidruženými společnostmi přijala skupina Novartis závazná podniková pravidla, což je systém zásad, pravidel a nástrojů odpovídajících evropskému právu a sloužících k regulaci předávání osobních údajů mimo EHP a Švýcarsko

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

K ochraně údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek používáme vhodná technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření. Žádná organizace však bohužel nemůže garantovat absolutní bezpečnost informací, zejména pokud jsou přenášeny přes internet.

Jak nakládáme s údaji osob mladších 15 let?

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti. Osobní údaje dětí mladších 15 let vědomě neshromažďujeme.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, ke kterému byly shromážděny, či ke splnění požadavků zákona nebo předpisů.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Při zpracování osobních údajů vždy přijímáme přiměřená opatření k tomu, abychom zachovali jejich přesnost a aktuálnost pro účely, ke kterým byly osobní údaje shromážděny. V souladu se zákonnými podmínkami a omezeními Vám poskytneme možnost uplatňovat následující práva.

Pokud se na nás budete chtít obrátit ve věci využívání Vašich osobních údajů nebo budete mít nějakou námitku vůči jejich zpracování jako celku nebo částečně, kontaktujte nás, prosím, na dále uvedeném kontaktu. Pokud jste poskytli souhlas, můžete jej i odvolat. S výhradou povinnosti zachovat mlčenlivost můžete také požadovat:

 • přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme;
 • opravu nebo výmaz svých osobních údajů; a
 • přenosnost svých osobních údajů (tam, kde to dává smysl), tzn. že osobní údaje, které jste nám poskytli, vám budou vráceny nebo budou předány vámi vybrané osobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Ochrana osobních údajů ve skupině Novartis

Zodpovědné využívání osobních údajů je pro společnost Novartis klíčovou hodnotou. Skupina Novartis důsledně dodržuje zákony na ochranu osobních údajů a řídí se interním rámcem pravidel a zásad této ochrany.

Interní předávání údajů se řídí závaznými podnikovými pravidly. Závazná podniková pravidla tvoří systém zásad, pravidel a nástrojů k ochraně dat za účelem zajištění ochrany osobních údajů. Tento soubor pravidel představuje současné osvědčené postupy pro splnění požadavků Evropského hospodářského prostoru („EHP“) na ochranu dat při přenášení osobních údajů v rámci skupiny firem. Aby tato závazná podniková pravidla měla právní platnost, byla schválena agenturami pro ochranu údajů EHP. Závazná podniková pravidla upravují mechanismus předávání údajů uvnitř skupiny společností Novartis.

Kontakt

Pokud se na nás budete chtít obrátit ohledně způsobu využívání Vašich osobních údajů nebo budete chtít uplatnit svá práva související s ochranou těchto osobních údajů, pošlete nám e-mail na adresu [email protected].

Pokud se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, nesouhlasíte, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu údajů (DPO) na adrese [email protected] nebo na následující adresu:

Novartis International AG

Global Privacy Office

Fabrikstrasse 18

4056 Basilej

Švýcarsko

Abychom Vám mohli odpovědět co nejúčelněji, uveďte prosím následující informace:

 • Název příslušných webových stránek
 • Váš vztah a interakce s námi
 • Popis informace, kterou od nás požadujete

Soubory cookie

Co je soubor cookie?

 • Soubory cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou odeslány na váš počítač v okamžiku, kdy navštívíte nějaké webové stránky. Soubory cookie na webových stránkách skupiny společností Novartis mají řadu různých funkcí, například vám umožňují efektivně přecházet mezi stránkami, ukládají vaše předvolby a celkově pro vás zlepšují prostředí webových stránek.
 • Podle směrnice EU 2009/136/ES můžeme na vaše zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto webových stránek, ale ve všech ostatních případech k tomu potřebujeme váš souhlas.
 • Webové stránky společnosti Novartis mohou kromě těch nezbytných využívat i některé jiné soubory cookie. Soubory cookie nepoužíváme ke sledování jednotlivých návštěvníků nebo k jejich identifikaci, ale k získání užitečných poznatků o tom, jak jsou naše webové stránky využívány, abychom je nadále mohli pro naše uživatele vylepšovat. Bez poznatků získaných ze systémů, které tyto soubory cookie využívají, bychom nemohli poskytovat své služby.

Jaké typy souborů cookie používáme

 • Pokud se rozhodnete nastavit jazyk, velikost písma nebo konkrétní verzi webových stránek (např. s vysokým kontrastem), použijeme „soubory cookie pro zákaznické uzpůsobení uživatelského rozhraní“. Po prvním nastavení svých předvoleb už je při další návštěvě webových stránek nebudete muset zadávat znovu.
 • Pokud využíváte takové části webových stránek, které pro přístup k obsahu vyžadují registraci, umístíme do vašeho počítače „autentizační soubor cookie“. To vám umožní tyto části webových stránek opustit a zase se na ně vrátit bez nutnosti opětovné autentizace.
 • Pokud máte na svém počítači nainstalován program Adobe Flash (což většina počítačů má) a používáte přehrávače videa, bude vám do počítače uložen soubor „flash cookie“. Tyto soubory cookie slouží k uložení dat potřebných k přehrávání video a audio obsahu a uchování předvoleb uživatele.
 • Využitím služeb webové analýzy se společnost Novartis snaží získat přehled, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto služby zaznamenávají počet návštěvníků a souhrnně nás informují o jejich chování – identifikují například klíčová slova ve vyhledávači, která uživatele přivedla na dané webové stránky, typickou dobu strávenou na stránkách nebo průměrný počet stránek, které si uživatel prohlédne. Pro tento účel je do vašeho počítače umístěn „analytický soubor cookie první strany“.
 • Ke sledování webových statistik můžeme také využívat služby jako Google Analytics. V takovém případě umístí firma Google do vašeho počítače „soubor cookie třetí strany“. Tak je tomu i při použití Google Maps.
 • Veškerá data shromážděná s využitím těchto souborů cookie budou ukládána a spravována společností Novartis nebo některým z jejích důvěryhodných partnerů v zemích, kde Novartis působí.
 • Další informace o tom, jak kontaktovat společnost Novartis, najdete v Zásadách ochrany údajů společnosti Novartis (PDF 0.33 MB).

Jak mít kontrolu nad soubory cookie

 • Pokud soubory cookie nechcete přijímat, můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby vás vždy při zaslání souborů cookie upozornil, nebo používání souborů cookie zcela zakázat. Můžete také vymazat soubory cookie, které již byly nastaveny.
 • Pokud chcete soubory cookie webového prohlížeče umisťované do vašeho zařízení omezit nebo zablokovat, můžete to udělat prostřednictvím nastavení prohlížeče; podrobnosti se dozvíte z jeho Nápovědy. Můžete také navštívit stránky http://www.aboutcookies.org/, kde najdete komplexní informace, jak to provést, pro celou řadu prohlížečů pro stolní počítače. Pokud však naše soubory cookie nepřijmete, může se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce svého prohlížeče nebo našich webových stránek.
 1. Za skupinu Novartis se považují subjekty, které se z pohledu obchodně-právních předpisů považují za osoby propojené.