Vítejte na stránce s informacemi o Vnitřním oznamovacím systému společnosti Novartis s.r.o., IČ: 645 75 977, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společnost“), který je zaveden v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Prosím, vezměte na vědomí, že tato webová stránka není přístupem k hlášení nesprávného jednání prostřednictvím Speak-up Office, který stále funguje jako doposud a umožňuje i podávání anonymních oznámení. Speak-up Office je dostupný na SpeakUp | novartis.

Vnitřní oznamovací systém, jehož popis je uveden na této stránce, je zaveden proto, aby byly splněny povinnosti stanovené Zákonem.

Kdo může podat oznámení

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od všech osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Oznámení tak může podat pouze fyzická osoba, která pro Společnost vykonávala či vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Co lze oznamovat

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 Zákona lze oznamovat možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Obsah oznámení

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení nesmí obsahovat vědomě nepravdivé informace, tj. informace, o nichž nemá oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že se zakládají na pravdě. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Za oznámení se nepovažuje ta část oznámení, která obsahuje informace jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení a případné provedení náležitých nápravných a preventivních opatření. Vezměte prosím na vědomí, že nám pomůžete prošetřit Vámi oznamované skutečnosti, pokud budete identifikovat oblast protiprávního jednání a podělíte se s námi o podrobnosti tvrzeného protiprávního jednání, jako je například datum, čas nebo období, ve kterém k tvrzenému protiprávnímu jednání došlo, o jaké jednání přesně šlo, kdo se tohoto jednání dopustil, jak jste o tomto jednání dověděl/a, označíte svědky atd.

Způsob oznámení

Oznamovatel může oznámení podat příslušné osobě Společnosti, kterou je:

Eva Sovová, Country ERC Head, Ethics Risk & Compliance, a to:

 • písemně na adrese [email protected];
 • ústně na čísle 734 613 548; nebo
 • na žádost oznamovatele osobně.

Oznámení je taktéž možné podat Ministerstvu spravedlnosti, a to způsoby uvedenými na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Zpracování osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že podáním oznámení příslušné osobě Společnosti potvrzujete, že jste se seznámil/a s níže uvedenými informacemi o zpracování Vašich osobních údajů:

 • Společnost bude jakožto správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a dalších údajů, které budou poskytnuty v rámci šetření Vámi podaného oznámení (dále jen „Osobní údaje“) za účelem splnění povinností stanovených Zákonem, tj. zejména prošetření Vámi podaného oznámení;
 • Zákonným důvodem pro zpracování Osobních údajů je plnění právních povinností Společnosti;
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání stanoveného účelu, případně po přiměřenou dobu po jeho skončení, nebude-li poté Společnosti svědčit žádný z jiných titulů pro jejich další zpracování;
 • K Osobním údajům bude mít přístup příslušná osoba Společnosti;
 • Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny i předány kterémukoli vnitrostátnímu a/nebo mezinárodnímu regulačnímu nebo dozorovému veřejnému orgánu či soudu, kde jsme povinni tak učinit na základě příslušných právních předpisů, anebo na jejich žádost;
 • Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající míry bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů. Tato opatření berou v úvahu: I. současný stav techniky; II. náklady na implementaci; III. povahu údajů; IV. riziko zpracování. Účelem je chránit před náhodným nebo protiprávním zničením nebo pozměněním, náhodnou ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a proti jiným protiprávním formám zpracování.
 • Máte právo požadovat od Společnosti přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost Osobních údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • Máte-li nějaký dotaz nebo chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete poslat e-mail na [email protected].
 • Nejste-li spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na našeho Pověřence pro ochranu údajů [email protected], který vaši záležitost přešetří.