1. Prihvatanje

Vaš pristup i korišćenje ovog sajta podleže dole navedenim Uslovima korišćenja i svim važećim zakonima. Pristupom i pretraživanjem ovog sajta, Vi prihvatate ove Uslove korišćenja bez ograničenja ili izmena, i potvrđujete da oni preovladavaju nad bilo kojim drugim sporazumom između Vas i kompanije Novartis u vezi sa korišćenjem ovog sajta, i da takav sporazum ne proizvodi nikakvo dejstvo i nije važeći.

2. Medicinske informacije/uslovi

Informacije o proizvodima na ovom veb sajtu obezbeđuje Novartis i namenjene su samo za opšte informativne svrhe. Mnogi navedeni lekovi i medicinska sredstva su dostupni samo na recept izdat od strane lekara, i nisu svi dostupni u svim državama. Informacije o proizvodu na ovom veb sajtu ne pružaju kompletne medicinske informacije potrebne za Vaše lečenje. UKOLIKO IMATE ZDRAVSTVENI PROBLEM, ODMAH SE JAVITE SVOM IZABRANOM LEKARU JER MI NE PRUŽAMO SAVETE U VEZI SA DIJAGNOZOM I LEČENJEM KONKRETNOG PACIJENTA. Uvek treba da pribavite sveobuhvatne medicinske informacije o svojim propisanim lekovima ili medicinskim sredstvima (uključujući njihove korisne medicinske efekte i moguća neželjena dejstva) tako što ćete razgovarati sa Vašim lekarom. Zdravstveni radnici mogu dobiti potpune medicinske informacije iz sažetka karakteristika leka. Informacije o ovim proizvodima se mogu razlikovati u zavisnosti od države. Pacijenti, lekari i drugi zdravstveni radnici treba da izvrše proveru lokalnih medicinskih izvora informacija i da kontaktiraju nadležne organe u vezi odgovarajućih informacija za njihovu državu. Osim toga, aktuelni propisi u mnogim zemljama ograničavaju (ili čak zabranjuju, u nekim slučajevima) mogućnost da Novartis obezbedi informacije i/ili da direktno odgovori na pitanja pacijenta u vezi njihovih propisanih proizvoda. Novartis će, međutim, odgovoriti na upite Vašeg lekara i obezbediti mu informacije, u skladu sa lokalnim propisima.

3. Korišćenje informacija

Možete slobodno pretraživati sajt, ali možete samo pristupati informacijama, preuzimati ili koristiti informacije sa ovog sajta, uključujući bilo koji tekst, slike, audio i video sadržaj ("Informacije"), za Vašu sopstvenu nekomercijalnu upotrebu. Ne smete distribuirati, menjati, prenositi, ponovo koristiti, ponovo objavljivati, niti koristiti Informacije u komercijalne svrhe, kao ni bez pismenog odobrenja od strane kompanije Novartis. Morate zadržati i reprodukovati svaku napomenu o autorskim pravima ili drugu napomenu vlasnika prava, sadržanu u Informacijama koje preuzmete sa sajta. Pretpostavka je da sve što vidite ili pročitate na ovom sajtu zaštićeno je autorskim pravima, sem ako je drugačije naglašeno, i ne sme se koristiti osim kako je predviđeno u ovim Uslovima korišćenja ili u tekstu na sajtu, i bez pisanog odobrenja od strane kompanije Novartis. Osim ako nije drugačije navedeno u ovom paragrafu, Novartis ne garantuje niti izjavljuje da korišćenjem materijala prikazanog na ovom sajtu, od strane Vas, neće doći do kršenja prava trećih strana koje nisu u vlasništvu niti u vezi sa kompanijom Novartis. Sa izuzetkom gore navedenog ograničenog ovlašćenja, nikakva dozvola niti pravo navedeno u Informacijama, niti bilo kakvo autorsko pravo kompanije Novartis ili bilo koje treće strane nije odobreno niti dodeljeno Vama.

4. Zaštićeni žigovi/vlasnička prava

Pretpostavka je da sva imena proizvoda koja se navode na ovom sajtu, bilo da su navedena u velikom fontu, italik fontu, sa oznakom zaštićenog znaka ili ne, predstavljaju zaštićene žigove kompanije Novartis. Ovaj sajt takođe može da sadrži ili upućuje na patente, vlasničke informacije, tehnologije, proizvode, postupke ili druga intelektualna i vlasnička prava kompanije Novartis i/ili trećih lica. Ovim se na Vas ne prenosi i ne poverava pravo koje proističe iz, niti pravo korišćenja (licenca) žiga, patenta, poslovne tajne, tehnologije, proizvoda, postupka ili druga vlasnička prava kompanije Novartis i/ili trećih lica. Svi nazivi proizvoda objavljeni u italik fontu na ovom sajtu predstavljaju zaštićene žigove u vlasništvu neke od kompanija Novartis grupe, ili za koje neka od kompanija iz Novartis grupe poseduje licencu.

5. Odricanje od garancije

Iako Novartis ulaže razumni napor kako bi osigurao da Informacije budu tačne i ažurirane, Informacije mogu sadržati netačnosti ili tipografske greške. Novartis zadržava pravo na vršenje izmena, ispravljanje ili unapređenje Informacija, kao i proizvoda i programa opisanih u takvim Informacijama, u bilo koje vreme bez prethodne najave. Novartis ne daje nikakve garancije niti izjave u vezi tačnosti bilo koje Informacije. Novartis ne preuzima nikakvu odgovornost ni za kakve greške ili propuste u sadržaju sajta. SVE INFORMACIJE SU NAVEDENE "U STANJU KAKVOM JESU." NOVARTIS NE OBEZBEĐUJE NIKAKVE GARANCIJE U VEZI POTPUNOSTI ILI TAČNOSTI INFORMACIJA NAVEDENIH NA OVOM SAJTU ILI NJIHOVE MOGUĆE UPOTREBE. POSLEDIČNO, POSETILAC SAJTA TREBA PAŽLJIVO DA PROCENI NAVEDENE INFORMACIJE. NI NOVARTIS, NITI BILO KOJA OD KOMPANIJA U SASTAVU NOVARTIS GRUPE, NITI BILO KOJA STRANA UKLJUČENA U KREIRANJE, PRODUKCIJU ILI ISPORUČIVANJE OVOG SAJTA NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU DIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, INDIREKTNU ILI KAZNENU ŠTETU NASTALU USLED PRISTUPA, KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVOG SAJTA, ILI BILO KAKVIH GREŠAKA ILI PROPUSTA U SADRŽAJU OVOG SAJTA. U nekim jurisdikcijama nije dozvoljeno izuzeće od implicitne garancije, tako da se gore navedeno odricanje možda ne odnosi na Vas. Novartis takođe ne preuzima odgovornost, i neće biti odgovoran za, bilo kakva oštećenja, ili kompjuterske viruse koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu ili drugu imovinu na osnovu Vašeg pristupa Informacijama ili korišćenja Informacija. Novartis zadržava pravo da povuče ovaj sajt, u bilo koje vreme, bez prethodne najave i bez odgovornosti.

6. Informacije koje Vi nama dostavljate

Osim informacija pokrivenih našom Politikom zaštite privatnosti, bilo kakva komunikacija ili materijal koji prenosite na ovaj sajt elektronskom poštom (mejlom) ili na drugi način, uključujući bilo kakve podatke, pitanja, komentare, predloge i slično neće biti tretirani kao poverljivi niti kao Vaše ekskluzivno vlasništvo. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Novartis ili njegovih filijala i može se koristiti za bilo koju svrhu uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, otkrivanje, prenos, publikaciju, emitovanje i dalje objavljivanje. Osim toga, Novartis može slobodno koristiti, bez nadoknade Vama, bilo koje ideje, koncepte, know-how, ili tehnike sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju Vi pošaljete na sajt u bilo koje svrhe uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i plasiranje proizvoda koristeći takve informacije.

7. Proizvodi širom sveta

Ovaj sajt može sadržati informacije o proizvodima i uslugama koji su dostupni širom sveta, od kojih nisu svi dostupni u svakoj zemlji. Navođenje proizvoda ili usluga na ovom sajtu ne znači da su takvi proizvodi ili usluge dostupni, ni da će biti dostupni, u Vašoj zemlji. Proizvodi navedeni na ovom sajtu mogu biti predmet različitih zahteva nadležnih organa, u zavisnosti od države u kojoj se koriste. Posledično, posetilac može biti obavešten da su određene sekcije ovog sajta namenjene samo određenim ekspertima kao korisnicima, ili samo korisnicima u određenim državama. Ništa od navedenog na ovom sajtu ne treba da tumačite kao promociju ili reklamu za bilo koji proizvod ili za korišćenje bilo kog proizvoda koji nije odobren u skladu sa propisima u vašoj državi.

8. Odricanje od odgovornosti

Ništa od navedenog na ovom sajtu ne predstavlja poziv ni ponudu za investiranje, niti trgovinu hartijama od vrednosti ili Američkim depozitnim priznanicama kompanije Novartis. Posebno iz razloga što se aktuelni rezultati i razvoj mogu u materijalnom smislu razlikovati od bilo kakve prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženih na ovom sajtu i prethodna kretanja, cena hartija od vrednosti se ne smeju tumačiti kao smernice za njihova buduća kretanja.

9. Linkovi ka ovom sajtu

Novartis nije izvršio niti će vršiti pregled bilo koje veb strance odnosno sajta koji pripada nekoj trećoj strani, a koji sadrži ili može sadržati linkove koji upućuju na ovaj sajt, i ne snosi odgovornost za sadržaj bilo koje takve stranice ili sajtova povezanih sa ovim sajtom. Ako želite da povežete svoj veb sajt sa ovim sajtom Novartisa, možete postaviti jedino link ka početnoj stranici ovog sajta. Ne smete postavljati link na bilo koju drugu stranicu ovog sajta bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Novartis. Citiranje ili korišćenje jednog ili više delova ovog sajta na sajtovima bilo kojih trećih strana je isto tako zabranjeno.

10. Linkovi ka drugim sajtovima

Linkovi ka sajtovima trećih strana mogu biti obezbeđeni u interesu ili radi pogodnosti posetilaca ovog sajta. Nastojaćemo da Vas obavestimo u trenutku kada napustite naš sajt da se Uslovi korišćenja i Politika zaštite privatnosti sajta treće strane mogu razlikovati. Međutim, Novartis ne prihvata nikavu odgovornost za linkove sa našeg sajta ka drugim sajtovima, i ne snosimo nikakvu odgovornost za tačnost ili zakonitost njihovih sadržaja. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost izvedenu iz kršenja ili izostavljanja politike zaštite privatnosti trećih strana.

11. Objavljivanje na ovom sajtu

Iako Novartis može, s vremena na vreme, nadgledati ili pregledati diskusije, četove, objave, prenošenja, forume i slično na ovom sajtu (ako takvi postoje), Novartis nije obavezan da to čini i ne prihvata nikakvu odgovornost niti obavezu proisteklu iz bilo koje takve lokacije, niti za bilo kakvu grešku, klevetu, uvredu, optužbu, neistinu, propust, promotivni materijal, opscenu, pornografiju, vulgarnost, opasnost, otkrivanje privatnosti ili netačnost sadržanu u bilo kojoj informaciji na takvim lokacijama na ovom sajtu. Zabranjeno je da objavljujete ili prenosite bilo kakve nezakonite, promotivne, preteće, kleventičke, opscene, skandalozne, zapaljive, pornografske ili nepristojne materijale koji će se smatrati krivičnim delom i/ili prekršajem, ili ohrabrivati ponašanje koje će se smatrati krivičnim delom i/ili prekršajem, prouzrokovati građansku pravnu odgovornost ili na drugi način prekršiti bilo koji zakon. Novartis će u potpunosti sarađivati sa svim organima za sprovođenje zakona, i postupiti prema sudskom nalogu kojim se od Novartis zahteva otkrivanje identiteta bilo kog lica koje je objavilo takve informacije ili materijal.

12. Posledice

Ako postanemo svesni da ste prekršili bilo koji od uslova navedenih u ovoj izjavi, možemo odmah preduzeti korektivne mere, uključujući sprečavanje korisnika da koristi usluge Novartis i uklanjanje svih informacija, podataka i sadržaja koje je korisnik postavio na sajt, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Ako zbog Vašeg prekršaja pretrpimo štetu, možemo, po sopstvenom nahođenju, zatražiti od Vas nadoknadu štete.

13. Izmene

Novartis može, s vremena na vreme, revidirati ove Uslove korišćenja ažuriranjem ove objave. Takve izmene se odnose na Vas, i treba povremeno da posetite ovu stranicu kako bi pregledali Uslove korišćenja koji se odnose na Vas.