Vårt bærekraftsarbeid er en integrert del av vår virksomhet. Novartis ser på bærekraft som nøkkelen til å skape langsiktig verdi for både pasienter og våre andre samarbeidspartnere.

Vårt bærekraftarbeid omfatter effektivt kilma- og miljøarbeid, å sørge for tilgang til legemidler over hele verden, og et sosialt og samfunnsmessig ansvar. Klima og miljøaspektet av bærekraft handler om hvordan vår virksomhet påvirker miljøet, vannressurser, avfallshåndtering, materialvalg, energiforbruk og utslipp. Sosialt ansvar står sentralt i vårt arbeidet med bærekraft og handler om å bidra til gode levevilkår, fremme likestilling, motvirke korrupsjon og ha høye etiske standarder.

Novartis' arbeid for klima og miljø

I Novartis har vi satt oss ambisiøse mål for å redusere vår negative påvirkning på klima og miljø. Vi jobber for å energieffektivisere og bruke fornybare energikilder i størst mulig grad. I Novartis driver vi også egne karbonbindende prosjekter, som for eksempel ulike skogbruksprosjekter. Vi jobber for ansvarlig vannhåndtering, noe som betyr at vi skal minimere avtrykket vårt i hele materialforsyningskjeden og unngå at legemidler havner ute i naturen.

  • Klima: Vi har som mål å være karbonnøytrale i egen virksomhet i 2025 og i hele verdikjeden i 2030.
  • Vann: Vi har som mål å være vannøytrale i alle deler av virksomheten innen 2030.
  • Avfall: Vi har som mål å være plastnøytrale innen 2030.

Vi oppmuntrer ansatte til å engasjere seg i bærekraftsspørsmål, og vi jobber for å øke bevisstheten rundt bærekraft i vårt daglige arbeid.

Sosial bærekraft – pasienter skal raskt kunne ta i bruk våre nyskapende legemidler

En viktig del av vårt sosiale ansvar er å arbeide for å bedre tilgangen for pasienter til legemidler og helsetjenester. Vi samarbeider med myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner for å finne felles løsninger som virkelig fungerer og gjør nytte.

Novartis er nysgjerrg og nyskapende for å innovere og forske frem nye behandlinger. Det handler om å gi pasienter som har et behov for våre behandlinger mulighet til å ta dem i bruk for å kunne bedre og redde liv. Vi er en sterk pådriver for offentlig- og privat samarbeid innen blant annet forskning, kliniske studier og utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren.