Novartis strādā ar pacientu kopienu visā pasaulē, lai atklātu arvien jaunus veidus, kā uzlabot un pagarināt cilvēku dzīves. Mūsu nozīmīgais ieguldījums izpētē un attīstībā apliecina mūsu apņemšanos izmantot uz zinātni balstītas inovācijas un risināt dažus no sabiedrības visizaicinošākajiem veselības aprūpes jautājumiem. Tikai kopīgi līdzdarbojoties mēs varam uzlabot saviem pacientiem sniegto rezultātu un izmainīt medicīnas praksi.

Mēs apzināmies, cik svarīga ir pacientu un viņu aprūpētāju izpratne par to, ko viņi var sagaidīt no Novartis.

Pacientu kopienas perspektīvas respektēšana un izpratne

Mēs apņemamies aktīvi meklēt un ieklausīties pacientu kopienas uzskatos, lai informētu lēmumu pieņēmējus viscaur mūsu zāļu attīstībā un komercializēšanā gan mūsu pacientu labā, gan veselības aprūpes sistēmu, gan Novartis labā.

Mēs apņemamies nodrošināt izglītošanas iespējas, kuras balstītas uz pacientu kopienas ieskatiem, dod iespēju pacientiem vērsties, lai saņemto pareizo aprūpi un palīdzēt veselības aprūpes profesionāļiem sniegt saviem pacientiem vislabāko ārstēšanu.

Mēs apņemamies strādāt pie tā, lai padarītu mūsu produktus vieglāk lietojamus, jo īpaši pacientiem, kuri sadzīvo ar kustību ierobežojumiem, un mēs nemitīgi ieklausāmies mūsu pacientu kopienā, lai varētu uzlabot mūsu produktu lietošanu.

Mēs nemitīgi tiecamies nodrošināt viegli saprotamu informāciju par mūsu produktiem, tostarp, laicīgu un precīzu medicīnisku informāciju veselības aprūpes profesionāļiem, lai viņi varētu sniegt saviem pacientiem atbalstu pareizā mūsu produktu lietošanā.

Mēs apņemamies pilnībā cienīt pacientu kopienas neatkarību un integritāti, un darboties vienkāršā un pārskatāmā veidā.

Paplašinām piekļuvi mūsu zālēm

Mēs apņemamies līdzdarboties ar pacientu kopienu un citām ieinteresētajām personām, piemēram, valdību, nodokļu maksātājiem, veselības aprūpes profesionāļiem un citiem farmācijas uzņēmumiem, lai palīdzētu pacientiem saņemt zāles, kuras tiem nepieciešamas.

Mēs apņemamies ieviest piekļuves stratēģijas visām mūsu jaunajām zālēm, balstoties uz trīs principiem: medicīnas vajadzību risināšana caur pētniecību un attīstību; turpmāku mūsu zāļu pieejamības uzlabošana ; veselības aprūpes sistēmas stiprināšana.

Mēs apņemamies turpināt nodrošināt individuāli piemērotus un izmērāmus piekļuves risinājumus, tostarp, pacientu atbalsta un līdzjūtības programmas, taisnīgus komerciālus modeļus, sociālās uzņēmējdarbības modeļus, kā arī atbalstīt zāļu pieejamību.

Mēs apņemamies pētīt iespējas nodrošināt pacientiem piekļuvi mūsu pētāmajām zālēm, ja nepieciešams, pirms zāļu reģistrācijas apliecības saņemšanas.

Atbildīgu klīnisko pētījumu veikšana

Mēs apņemamies vērsties pie pacientu kopienas, lai agrīnā zāļu attīstības procesā saņemtu ieskatu par vajadzībām, kā arī nepārtraukti uzlabotu viegli saprotamas informācijas kopīgošanu ar pacientiem pirms, pēc un klīnisko pētījumu laikā.

Mēs apņemamies uzlabot pieejamību un dalību klīniskajos pētījumos, izmantojot pacientu kopienas ieskatus pētījumu uzbūvē, pētot jaunākos, uz tehnoloģijām balstītos risinājumus, un ieviešot stratēģijas, lai nodrošinātu to, ka mūsu pētījumi atspoguļo pacientu dažādību.

Mēs apzināmies, ka klīnisko pētījumu rezultāti jāizmanto sabiedrības veselības veicināšanai un mēs apņemamies sniegt pacientu kopienai un citiem piekļuvi pētījumu informācijai, tostarp, pētījumu rezultātiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi.

Pēc Novartis klīniskā pētījuma pabeigšanas, mēs apņemamies publicēt pētījuma rezultātus vietnē clinicaltrials.gov un EudraCT. Mēs arī lūdzam neatkarīgos sponsorus, lai visu Novartis atbalstīto Pētnieku iniciatīvas uzsākto pētījumu (IITs) rezultāti būtu publiski pieejami.

Pēc sekmīgas klīniskās programmas pabeigšanas, mēs apņemamies reģistrēt mūsu jaunās zāles visās valstīs, kurās pacienti piedalījušies pētījumā. Tur, kur zāles ir reģistrētas un nav pieejamas pārdošanā, mēs apņemamies tās nodrošināt, ciktāl to pieļauj vietējie likumi, tiem pacientiem, kuri piedalījušies pētījumā, lai nodrošinātu viņu ārstēšanas nepārtrauktību.

Caurskatāmības un ziņošanas svarīguma apzināšanās

Mēs apņemamies kopīgot informāciju caurskatāmā veidā, komunicējot ar veselības aprūpes profesionāļiem un pacientu kopienu, un atklāt visu finansiālo un attiecīgi nefinansiālo atbalstu.

Mēs apņemamies regulāri ziņot par mūsu apņemšanos izpildi.

(Visu Novartis darbinieku vārdā parakstījusi Novartis Izpildkomiteja)