Mūsu apņemšanās rīkoties pareizi

Novartis ir apņēmies nodrošināt, ka mūsu darbinieki ir pilnvaroti darīt to, kas ir pareizi. 2020. gada 1. septembrī mēs ieviesām jaunu Novartis ētikas kodeksu. Mūsu jaunais kodekss, ko izveidojuši mūsu darbinieki mūsu darbiniekiem, ir mūsu saistību kopums attiecībā uz ētikas standartiem visā mūsu uzņēmējdarbībā.

Mūsu Ētikas kodekss tika izstrādāts, piedaloties tūkstošiem sadarbības partneru. Tas ir balstīts uz uzvedības zinātnē balstītiem un četriem skaidriem ētikas principiem:  

  • Būt atvērtam
  • Būt godīgam
  • Būt drosmīgam
  • Būt atbildīgam.

Ētikas kodekss aizstāj iepriekšējo Ētikas kodeksu un ir visu Novartis grupas uzņēmumu darbinieku darba noteikumu būtiska sastāvdaļa. Visi sadarbības partneri saņem šo kodeksu, stājoties darbā Novartis grupā, un ir atbildīgi par tā satura ievērošanu. Tas ir pieejams 22 valodās, un to ir pieņēmušas vietējās valdes.

Kodeksā ir ietverti mūsu principi un prasības attiecībā uz ētisku uzņēmējdarbību, kas palīdz mūsu darbiniekiem pieņemt pareizus lēmumus, kad viņi savā darbā saskaras ar sarežģītām situācijām vai ētiskām problēmām.

Mūsu ētikas principi

Ētikas kodekss ir balstīts uz mūsu apņemšanos piepildīt mūsu uzņēmumam galveno personu grupu intereses – pacientu, sadarbības partneru, akcionāru, veselības aprūpes partneru, kā arī sabiedrības intereses. Lai gan mūsu mērķis - radīt jaunu izpratni par medicīnu, lai uzlabotu un paildzinātu dzīvi - nosaka mūsu vērtības un define mūsu kultūru: iedvesmotu, zinātkāru un nepiespiestu, mūsu ētiskie principi ir mūsu vadlīnijas ikdienas lēmumu pieņemšanā un nodrošina mūsu godprātīgu rīcību.

Ētikas lēmumu pieņemšanas sistēma

Tā kā ētika nav melnbalta, esam izveidojuši tiešsaistes interaktīvo ētisko lēmumu pieņemšanas sistēmu, lai palīdzētu mūsu darbiniekiem pieņemt labākus lēmumus. Sistēma palīdz lietotājiem atbildēt uz 15 jautājumiem, mudinot padziļināti pārdomāt lēmumu pieņemšanas procesu, atklājot līdz pat 6 iespējamiem aizspriedumiem un piedāvājot materiālus un resursus tālākai izglītošanai. Sistēma neaizstāj sarunas un konsultācijas un nesniedz galīgo atbildi par to, kā būtu jārīkojas, taču tā palīdz paplašināt izpratni un mudina labāk izprast un piemērot mūsu ētikas principus.

Novartis sagaida, ka vadītāji rāda piemēru. Tas nozīmē, ka līderiem ir jāņem vērā ētiskie apsvērumi biznesa plānošanā un lēmumu pieņemšanā, dodot iespēju darbiniekiem pieņemt atbildīgus lēmumus un radot drošu vidi, kurā var runāt, ja rodas ētiskas problēmas.

Turklāt mēs veicinām un atalgojam ētisku uzvedību, iekļaujot katra darbinieka ikgadējā darba novērtējumā novērtējumu par viņa atbilstību mūsu vērtībām un uzvedībai. Atalgojuma pārskatā vienlīdz liela nozīme ir gan uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai, gan atbilstībai uzņēmuma vērtībām. tībām un uzvedībai.


Saistītās saites