atjaunoti 2010. gada 26. aprīlī

1. Piekrišana

Jūsu piekļūšana šai Vietnei tiek pakļauta turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un visai spēkā esošajai likumdošanai. Piekļūstot šai Vietnei un pārlūkojot to, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem, un piekrītat, ka jebkādas citas vienošanās attiecībā uz šīs Vietnes izmantošanu starp Jums un Novartis AG ar šo tiek atceltas un tās nav spēkā esošas.

2. Medicīniskā informācija/nosacījumi

Informācija par produktiem šajā vietnē tiek sniegta no Novartis AG un ir domāta vienīgi vispārīgiem informācijas sniegšanas nolūkiem. Daudzi norādītie medicīniskie līdzekļi un ierīces ir pieejami vienīgi saskaņā ar ārsta vai kvalificēta medicīnas profesionāļa recepti, un ne visi no norādītajiem produktiem var būt pieejami visās valstīs. Produktu informācija nav domāta pilnīgas medicīniskās informācijas sniegšanai. JA JUMS IR NOTEIKTA MEDICĪNISKĀ DIAGNOZE, NEKAVĒJOTIES SAZINIETIES AR SAVU ĀRSTU VAI VESELĪBAS APRŪPES SNIEDZĒJU. MĒS NESNIEDZAM PERSONALIZĒTAS MEDICĪNISKĀS DIAGNOZES VAI INDIVIDUALIZĒTAS TERAPEITISKĀS KONSULTĀCIJAS PACIENTIEM. Jums vienmēr jāiegūst pilnīga medicīniskā informācija par recepšu medikamentiem vai medicīniskām iekārtām (tai skaitā to labvēlīgie medicīniskie pielietojumi un iespējamās nelabvēlīgās iedarbības), apspriežot jebkāda medicīniskā preparāta(-u) vai ierīču izmantošanu tieši ar savu recepti izrakstošo ārstu vai (piemērotos gadījumos) citu medicīnisko konsultantu. Medicīnas profesionāļi var iegūt pilnīgu medicīnisko informāciju no produkta informācijas brošūras. Informācija par šiem produktiem var atšķirties atkarībā no valsts. Pacientiem, ārstiem un citiem medicīnas profesionāļiem jāpārbauda vietējie medicīniskie resursi un jāvēršas pie regulējošām iestādēm, lai saņemtu to valstīs piemēroto informāciju. Turklāt spēkā esoša likumdošana vairākās valstīs ierobežo (dažos gadījumos pat liedz) Novartis AG iespējas sniegt informāciju un/vai atbildēt tieši uz pacientu jautājumiem attiecībā uz uzņēmuma recepšu produktiem. Tomēr Novartis AG atbildēs uz vaicājumiem un sniegs informāciju Jūsu kvalificētam veselības aprūpes profesionālim saskaņā ar vietējo likumdošanu.

3. Informācijas izmantošana

Jūs varat brīvi pārlūkot Vietni, bet piekļūt, lejupielādēt un izmantot informāciju no Vietnes, tai skaitā jebkādu tekstu, bildes, audio un video (“Informācija”) Jūs drīkstat tikai savai nekomerciālajai lietošanai. Jūs nedrīkstat izplatīt, mainīt, pārraidīt, atkārtoti izmantot, pārpublicēt vai izmantot Informāciju komerciāliem nolūkiem bez Novartis AG rakstveida piekrišanas. Jums jāsaglabā un jāatveido katrs paziņojums par autortiesībām un citām īpašuma tiesībām, kas ietilpst Jūsu lejupielādējamajā Informācijā. Jums jāuzskata, ka viss, ko Jūs redzat vai lasāt šajā Vietnē, ir autortiesību objekts, ja netiek norādīts citādi, un ka tas nav izmantojams, kā vien saskaņā ar šiem Noteikumiem vai Vietnes tekstu, bez Novartis AG rakstveida atļaujas. Izņemot citur šajā punktā atļauto, Novartis AG negarantē un neapliecina, ka Vietnē attēloto materiālu izmantošana no Jūsu puses nepārkāps tādu trešo personu tiesības, kas nepieder un nav saistītas ar Novartis AG. Izņemot iepriekšminēto ierobežoto atļauju, Jums netiek sniegta vai piešķirta nekāda licence vai tiesības uz Informāciju vai jebkādas Novartis AG vai citas personas tiesības.

4. Preču zīmes/īpašuma tiesības

Jums jāuzskata, ka visu produktu nosaukumi, kas tiek minēti šajā Vietnē, neatkarīgi no tā, vai tie tiek atveidoti lielā šriftā, slīprakstā vai kopā ar preču zīmes simbolu, ir Novartis preču zīmes. Šī Vietne var saturēt vai atsaukties uz patentiem, patentētu informāciju, tehnoloģijām, produktiem, procesiem, vai saturēt citas Novartis AG un/vai citu personu īpašuma tiesības. Jums netiek sniegta vai piešķirta nekāda licence vai tiesības uz šādām preču zīmēm, patentiem, tirdzniecības noslēpumiem, tehnoloģijām, produktiem, procesiem un citas Novartis AG un/vai citu personu tiesības. Visi produktu nosaukumi, kas tiek publicēti šajā Vietnē slīprakstā, ir Novartis piederošas vai licencētas preču zīmes.

5. Garantiju atruna

Lai gan Novartis AG piemēro saprātīgas pūles, lai nodrošinātu Informācijas korektumu un aktualitāti, Informācija var saturēt neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. Novartis AG patur sev tiesības ieviest izmaiņas, labojumus un/vai uzlabojumus Informācijā, kā arī produktos un programmās, ko apraksta šāda Informācija, jebkurā brīdī, iepriekš nebrīdinot. Novartis AG nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz jebkādas Informācijas korektumu. Novartis AG neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par jebkādām kļūdām vai izlaistiem datiem Vietnes saturā. VISA INFORMĀCIJA TIEK SNIEGTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”. NOVARTIS NESNIEDZ GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJAS ŠAJĀ VIETNĒ PILNĪGUMU VAI PRECIZITĀTI UN TĀS IESPĒJAMO IZMANTOŠANU. LĪDZ AR TO, VIETNES APMEKLĒTĀJIEM IR RŪPĪGI JĀIZVĒRTĒ INFORMĀCIJA. NEDZ NOVARTIS AG, NEDZ CITS NOVARTIS GROUP UZŅĒMUMS, NEDZ CITA PERSONA, KAS IR IESAISTĪTA ŠĪS VIETNES IZVEIDĒ VAI SAGATAVOŠANĀ SNIEGŠANAI JUMS, NAV ATBILDĪGA PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NEPAREDZĒTIEM, LIKUMSAKARĪGIEM, NETIEŠIEM VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS SAKARĀ AR PIEKĻŪŠANU ŠAI VIETNEI, TĀS IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU TO IZMANTOT, JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI IZLAISTIEM DATIEM VIETNES SATURĀ. Dažas jurisdikcijas neatļauj netiešu garantiju izslēgšanu, līdz ar ko iepriekšminētā atruna var neattiekties uz Jums. Tāpat Novartis neuzņemas atbildību un saistības attiecībā uz jebkādu Jūsu datora vai cita Jūsu īpašuma bojājumu vai to inficējošajiem vīrusiem, kas rodas dēļ Jūsu piekļūšanas Informācijai vai tās izmantošanas. Novartis AG patur sev tiesības apturēt Vietnes darbību jebkādā brīdī bez brīdinājuma un atbildības iestāšanās.

6. Informācija, ko Jūs sniedzat mums

Izņemot informāciju, kas tiek atrunāta mūsu Privātuma politikā, jebkāda komunikācija vai materiāli, ko Jūs pārraidāt uz Vietni, izmantojot elektronisko pastu vai citus līdzekļus, tai skaitā jebkādi dati, jautājumi, komentāri u.c., ir un tiek uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepatentētiem. Jebkas, ko Jūs pārraidāt vai publicējat, kļūst par Novartis AG vai tā saistīto personu īpašumu, un var būt izmantots jebkādam mērķim, tai skaitā (bez ierobežojumiem) atveidošanai, izpaušanai, pārraidei, publicēšanai, raidīšanai vai sūtīšanai. Turklāt Novartis AG var brīvi un bez atlīdzības Jums izmantot jebkādas idejas, koncepcijas, specifiskas zināšanas vai paņēmienus, kas ietverti jebkādā komunikācijā, ko Jūs sūtat Vietnei ar jebkādu nolūku, ieskaitot (bez ierobežojumiem) produktu, kas izmanto šādu informāciju, izstrāde, ražošana un mārketings.

7. Globālie produkti

Šī Vietne var saturēt informāciju par globāliem produktiem vai pakalpojumiem, no kuriem ne visi varētu būt pieejami visur. Atsauce uz produktu vai pakalpojumu šajā Vietnē nenozīmē, ka šāds produkts vai pakalpojums ir vai būs pieejams vietā, kurā atrodaties Jūs. Produkti, uz kuriem atsaucas šī Vietne, var būt pakļauti dažādām regulatīvām prasībām, atkarībā no izmantošanas valsts. Līdz ar to apmeklētāji var būt informēti, ka noteiktas šīs Vietnes sadaļas ir paredzētas vienīgi noteiktām ekspertu lietotāju kategorijām vai vienīgi noteiktu valstu auditorijām. Jums nevajadzētu uztvert jebko šajā Vietnē kā jebkāda produkta piedāvājumu vai reklāmu vai aicinājumu izmantot kādu produktu, kas nav atļauts saskaņā ar Jūsu rezidences valsts likumiem un normatīvajiem aktiem.

8. Saistību atruna

Nekas, kas ietilpst šajā Vietnē, nav aicinājums vai piedāvājums ieguldīt vai veikt darījumus ar Novartis vērtspapīriem vai Amerikas depozīta apliecībām. Precīzāk minot, reālie rezultāti un tendences var būtiski atšķirties no jebkādām prognozēm, viedokļiem vai gaidām, kas tiek paustas šajā Vietnē, un vērtspapīru cenu vēsture nevar tikt izmantota kā norāde uz to cenām nākotnē.

9. Saites uz šo vietni

Novartis AG nav pārbaudījis visas vai jebkādas trešo personu vietnes, kas var saturēt saites uz šo Vietni, un nav atbildīgs par jebkādu šādu lapu, kas atrodas ārpus Vietnes vai citu vietņu, ar kurām tiek sasaistīta Vietne, saturu. Ja Jūs vēlaties sasaistīt savu vietni ar šo Vietni, Jūs varat norādīt saiti vienīgi uz galveno lapu. Jūs nedrīkstat ievietot saites uz citām lapām šajā Vietnē bez Novartis AG iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Tāpat tiek liegta šīs Vietnes daļas vai daļu citēšana vai izmantošana jebkādas trešās personas vietnē bez rakstveida piekrišanas.

10. Saites uz citām vietnēm

Saites uz trešo personu vietnēm var tikt sniegtas Vietnes apmeklētāju interesei vai ērtībām. Mēs mēģināsim informēt Jūs, kad Jūs pametat Vietni, ka trešās personas vietnes lietošanas noteikumi un Privātuma politika var atšķirties. Tomēr Novartis AG neuzņemas atbildību par saitēm, kas ved no mums pie citiem, un jo īpaši neesam atbildīgi par to satura precizitāti un tiesiskumu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu privātuma politiku pārkāpumiem vai iztrūkumiem.

11. Sūtījumi šai vietnei

Lai gan Novartis AG var laiku pa laikam veikt diskusiju, čatu, sludinājumu, pārraižu, ziņojumu dēļu un līdzīga satura uzraudzību vai pārbaudi Vietnē, Novartis AG nav nekāda pienākuma tā rīkoties, un Novartis AG neuzņemas atbildību vai saistības, kas rodas no jebkāda šādu lapu satura, kā arī no kļūdām, nepārbaudītu ziņu publicēšanas, apmelojumiem, neslavas celšanas, svarīgu datu izlaišanas, nepatiesības, piedauzības, pornogrāfijas, apgānīšanas, briesmām, privātas informācijas izpaušanu vai neprecizitātēm, kas ietilpst jebkādā informācijā, kas ietverta šādās Vietnes lapās. Jums tiek aizliegta jebkādu nelikumīgu, reklāmas, draudošu, apmelojošu, nepārbaudītu, piedauzīgu, skandalozu, musinošu, pornogrāfisku vai apgānošu materiālu, vai jebkādu materiālu, kas varētu saturēt vai iedvesmot rīcību, kas var tikt uzskatīta par kriminālpārkāpumu, izraisīt civilatbildību vai citādi pārkāpt jebkādu likumu, sludināšana vai pārraide. Novartis AG pilnā mērā sadarbosies ar jebkādām tiesībsargājošām iestādēm un tiesas rīkojumiem, kas pieprasa vai uzdod Novartis AG izpaust jebkuras personas, kas sūta šādu informāciju vai materiālus, identitāti.

12. Sekas

Ja mums kļūst zināms, ka Jūs pārkāpāt jebkādus noteikumus šajā Juridiskajā paziņojumā, mēs varam nekavējoties īstenot korektīvos pasākumus, tai skaitā liegt lietotājam Novartis AG piedāvāto pakalpojumu izmantošanu un izdzēst jebkādu informāciju, datus un saturu, ko Vietnē ieliek lietotājs, jebkurā brīdī un bez brīdinājuma. Ja mums rodas jebkāda veida negatīvās sekas no Jūsu pārkāpuma, mēs varam pēc saviem ieskatiem pieprasīt no Jums zaudējumu atlīdzināšanu.

13. Grozījumi

Novartis AG var jebkurā brīdī grozīt šos Noteikumus, atjaunojot šo paziņojumu. Jebkādi šādi grozījumi ir Jums saistoši, un tādēļ Jums ir periodiski jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu spēkā esošos Noteikumus, kas Jums ir saistoši.