Novartis teeb koostööd patsientide kogukonnaga üle kogu maailma, et leida uusi võimalusi inimeste elu parendamiseks ja pikendamiseks. Meie olulised investeeringud teadus- ja arendustegevustesse võimaldavad meil kasutada uuendusi ning seeläbi aidata kaasa järjest keerulisemaks muutuvate tervishoiuprobleemide lahendamisele. Vaid koos töötades saame parendada patsientidele suunatud tulemusi ja arendada meditsiinipraktikat.

Teame, kui oluline on patsientidel ja hooldajatel teada, milliseid võimalusi Novartis pakub.

Patsientide kogukonna vaatepunkti austamine ja mõistmine

Meie eesmärk on küsida patsientide kogukonna arvamust ja arvestada sellega ravimitega seotud otsustuste tegemise protsessis.

Meie eesmärk on levitada patsientide kogukonna kogemusel põhinevaid teadmisi, julgustada patsiente õiget ravi otsima ja aidata tervishoiutöötajatel oma patsiente kõige paremal viisil ravida.

Meie eesmärk on muuta oma tooted lihtsamini kasutatavaks, seda eelkõige füüsiliste piirangutega inimeste jaoks, ja küsida arvamust oma toodete kasutamismugavuse parandamiseks patsientidelt.

Meie eesmärk on esitada oma toodete kohta lihtsasti mõistetavat teavet, sealhulgas pakkuda tervishoiutöötajatele õigeaegseid ja täpseid meditsiinilisi andmeid, mis võimaldab tooteid parimal viisil ravitöös kasutada.

Me austame patsientide kogukonna iseseisvust ja terviklikkust ning töötame läbipaistval viisil.

Ravimite kättesaadavuse parandamine

Ravimite kättesaadavuse parandamiseks teeme koostööd patsientide kogukonna ja teiste sidusrühmadega, näiteks valitsusasutuste, ravikindlustuse korraldajate, tervishoiutöötajate ja teiste ravimifirmadega.

Meie eesmärk kõigi oma uute ravimite osas on kasutada kättesaadavust hõlbustavaid strateegiaid, mis lähtuvad kolmest põhimõttest – süvendatud teadus- ja arendustöö, oma ravimite veelgi soodsamaks muutmine ning tervishoiusüsteemide tugevdamine.

Meie eesmärk on jätkata konkreetsetele sihtgruppidele suunatud ja mõõdetavate kättesaadavusvõimaluste pakkumist, sealhulgas patsientide tugiprogrammide, erapooletute kaubandusmudelite, sotsiaalsete ärimudelite ja nullkasumi mudelite kasutamist ning ravimite annetamist ja kättesaadavuse parandamist.

Meie eesmärk on leida võimalusi tagamaks patsientidele meie uuritavate ravimite kättesaadavus vajadusel juba enne ravimi müügiloa saamist.

Kliiniliste uuringute teostamine

Meie eesmärk on kaasata patsientide kogukonna arvamused ja eelistused ravimite väljatöötamisse võimalikult vara ning edastada teavet patsientidele enne kliinilisi uuringuid, nende ajal ja pärast nende lõppu.

Meie eesmärk on parandada kliiniliste uuringute kättesaadavust ja muuta nendes osalemine lihtsamaks, kaasates selleks uuringu ülesehitusse patsientide kogukonna arvamust, tutvudes uute tehnoloogia pakutavate võimalustega ning rakendades strateegiaid, mis tagavad patsientide mitmekesise esindatuse meie uuringutes.

Kliiniliste uuringute tulemusi kasutatakse rahvatervise edendamiseks; meie eesmärk on pakkuda patsientide kogukonnale ja ka teistele ligipääs uuringutega seotud teabele, sealhulgas tulemustele, olgu need positiivsed või negatiivsed.

Pärast kliinilise uuringu lõppu on meie eesmärk esitada tulemused veebilehekülgedel clinicaltrials.gov ja EudraCT. Samuti palume avaldada saadud tulemused kõigi uurija algatatud uuringute sõltumatutel sponsoritel, mida Novartis toetab.

Pärast kliiniliste programmide edukat lõpetamist on meie eesmärk registreerida need uued ravimid riikides, kus kliinilited uuringud toimusid. Kui ravim on registreeritud, aga ei ole kaubanduslikult kättesaadav, on võimalusi seda kohaliku seadusandluse alusel siiski uuringus osalenud patsientidele pakkuda, et võimaldada ravi jätkumist.

Läbipaistvuse ja aruandluse olulisus

Meie eesmärk on olla oma suhtluses tervishoiutöötajate ja patsientide kogukonnaga läbipaistev ning avalikustada mis tahes rahalised ja asjakohased mitterahalised toetused.

Nendest lubadustest kinnipidamiseks esitame me regulaarseid aruandeid.

(Allkirjastatud Novartise täidesaatva komitee poolt kõigi Novartise töötajate nimel)

Lisateave