Kasutustingimused

Uuendatud 26. aprillil 2010

1. Nõustumine

Veebisaidile sisenemisele ja selle kasutamisele kohalduvad järgmised tingimused ning kõik asjakohased seadused. Veebisaidile sisenedes ja seda sirvides nõustute ilma piiranguteta käesolevate tingimustega ning teadvustate, et see asendab Teie ja Novartis AG vahel sõlmitud mis tahes muid kokkulepped selle veebisaidi kasutamise osas.

2. Meditsiiniline teave/seisundid

Sellel veebisaidil esitatud tooteteave on koostatud Novartis AG poolt ainult üldisel informeerival otstarbel. Mitmed esitatud ravimid ja meditsiiniseadmed on saadaval vaid arsti või kvalifitseeritud meditsiinitöötaja retsepti alusel ega pruugi olla saadaval kõikides riikides. Tooteteabe eesmärk ei ole kogu meditsiinilise teabe esitamine. KUI TEIL ON MÕNI MEDITSIINILINE PROBLEEM, VÕTKE KOHE ÜHENDUST OMA ARSTI VÕI MEDITSIINITEENUSE OSUTAJAGA. ME EI PANE OMA VEEBISAIDI KAUDU PERSONAALSEID MEDITSIINILISI DIAGNOOSE EGA PAKU PERSONAALSET RAVIALAST NÕUSTAMIST. Tutvuge alati kogu oma retseptiravimi või meditsiiniseadme kohta käiva teabega (sealhulgas pakutavate eeliste ja võimalike kõrvaltoimetega), arutledes selleks korrektse kasutamise üle otse vastava retsepti väljastanud arsti või vajadusel mõne muu tervishoiutöötajaga. Meditsiinitöötajad toetuvad toote kogu meditsiinilise teabe osas pakendi infolehele, millel esitatud teave võib riikide lõikes erineda. Patsiendid, arstid ja teised meditsiinitöötajad peavad kohalike meditsiiniallikate ja regulatiivsete asutuste kaudu veenduma nende riigis kehtivas teabes. Lisaks sellele piiravad (või teatud juhtudel isegi keelavad) mitmete riikide seadused Novartis AG-l retseptitoodete osas teavet esitada ja/või patsientide küsimustele otse vastata. Küll aga vastame ja esitame teabe kohalike seaduste alusel Teie kvalifitseeritud tervishoiutöötajale.

3. Teabe kasutamine

Võite meie veebisaiti piiranguteta sirvida, kuid sellel esitatud teavet [sealhulgas tekste, pilte, audiofaile ja videoid (edaspidi teavet)] võite sirvida, alla laadida ja kasutada ainult enda jaoks mittekaubanduslikul eesmärgil. Ilma Novartis AG kirjaliku loata ei tohi teavet levitada, muuta, edasi saata, uuesti kasutada, uuesti postitada ega kasutada. Teil on kohustus säilitada ja esitada kõik autoriõiguse märked või muud varalise õiguse märked, mis on esitatud teabes, mille endale alla laadite. Kui ei ole teisiti märgitud, siis eeldage alati, et kõik sellel veebisaidil nähtu ja loetu on autoriõigusega kaitstud ning ilma Novartis AG kirjaliku loata tohib seda kasutada ainult käesolevates tingimustes või veebisaidil sätestatud viisil. Välja arvatud selles punktis lubatud juhtudel ei taga Novartis AG, et käesoleval veebisaidil esitatud materjalide kasutamine ei riku selliste kolmandate poolte õiguseid, kes ei kuulu Novartis AG-le ega ole selle sidusettevõtted. Peale eelneva piiratud volituse ei anta Teile ühtegi teabega seotud litsentsi ega õigust ega ühtegi Novartis AG või selle kolmanda poole autoriõigust.

4. Kaubamärgid/varalised õigused

Eeldage alati, et kõik sellel veebisaidil esitatud tootenimed on Novartise kaubamärgid hoolimata sellest, kas need on esitatud suures kirjas, kursiivis või kaubamärgi sümboliga või mitte. Samuti võib sellel veebisaidil olla esitatud või viidatud patentidele, ärisaladuse alla kuuluvale teabele, tehnoloogiatele, toodetele, protsessidele või teistele Novartis AG ja/või teistele pooltele kuuluvatele varalistele õigustele. Teile ei anta ühtegi litsentsi ega õigust sellistele kaubamärkidele, patentidele, ärisaladuse alla kuuluvale teabele, tehnoloogiatele, toodetele, protsessidele ega teistele Novartis AG ja/või teistele pooltele kuuluvatele varalistele õigustele. Kõik sellel veebisaidil kursiivis esitatud tootenimed on Novartise kontsernile kuuluvad või litsentsitud kaubamärgid.

5. Garantiide välistamine

Kuigi Novartis AG teeb kõik mõistlikult oodatava, et tagada esitatud teabe õigsus ja ajakohasus, võib see sisaldada ebatäpsuseid ja tüpograafilisi vigu. Novartis AG-l on õigus teavet ning selles kirjeldatud tooteid ja programme igal ajal ilma ette teatamata muuta, parandada ja/või täiendada. Novartis AG ei garanteeri teabe õigsust ega võta mis tahes vastutust sellel veebisaidil esitatud teabe vigade ega puudulikkuse osas. KÕIK TEAVE ON ESITATUD „NAGU ON“. NOVARTIS EI ANNA MIS TAHES GARANTIID SELLEL VEEBISAIDIL ESITATUD TEABE TERVIKLIKKUSE EGA ÕIGSUSE EGA SELLE KASUTAMISVÕIMALUSTE OSAS. SELLEST LÄHTUVALT TULEB VEEBISAIDI KÜLASTAJAL TEAVET HOOLIKALT HINNATA. NOVARTIS AG EGA ÜKSKI TEINE NOVARTISE KONTSERNI KUULUV ETTEVÕTE EGA MUU SELLE VEEBISAIDI KOOSTAMISSE, TEOSTAMISSSE VÕI SULLE EDASTAMISSE KAASATUD POOL EI VASTUTA MIS TAHES OTSESE, JUHUSLIKU, TINGITUD, KAUDSE EGA KARISTUSLIKU KAHJU HÜVITAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SELLELE VEEBISAIDILE SISENEMISEST, KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMETUSEST VÕI VEEBISAIDIL ESITATUD TEABE VIGADEST VÕI PUUDULIKKUSEST. Teatud jurisdiktsioonides ei ole kaudsete garantiide välistamine lubatud, mistõttu ei pruugi eelnev välistav säte Teile kohalduda. Lisaks sellele ei võta Novartis AG mis tahes vastutust ega ole vastutav mis tahes kahjustuste ega viiruste eest, mis võivad teabe avamise või kasutamise tulemusel kahjustada Teie arvuti seadmeid või muud vara. Novartis AG-l on õigus käesolev veebisait mis tahes hetkel ette teatamata ja ilma selle eest vastutust kandmata sulgeda.

6. Meile esitatav teave

Peale privaatsuspoliitikas välja toodud teabe käsitletakse mis tahes suhtlust või materjale, mida Te meie veebisaidile elektroonselt või muul moel edastate (sealhulgas mis tahes andmeid, küsimusi, kommentaare, ettepanekuid ja muud sarnast) mittekonfidentsiaalse ja omandiõigusega mittekaitstuna. Kõik edastatud või postitatud teave saab Novartis AG või selle sidusettevõtete omandiks, kes võivad seda kasutada mis tahes eesmärgil, muuhulgas uuesti esitamiseks, avalikustamiseks, edastamiseks, avaldamiseks, edastamiseks ringhäälingus või postitamiseks. Lisaks sellele võib Novartis AG vabalt ja ilma Teile kompenseerimata kasutada (muuhulgas toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks) mis tahes ideesid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, mille olete mis tahes eesmärgil ja mis tahes suhtluse kaudu sellele veebisaidile edastanud.

7. Üle maailma pakutavad tooted

Käesoleval veebisaidil võib olla esitatud teavet üle kogu maailma pakutavate toodete ja teenuste kohta, mis ei ole saadaval kõigis meie asukohtades. Kui teatud toodet või teenust on sellel veebisaidil mainitud, ei tähenda see, et see on saadaval sinu asukohas või seal saadavaks tehakse. Veebisaidil esitatud toodetele võivad olenevalt kasutusriigist kohalduda erinevad regulatiivsed nõuded. Sellest tulenevalt võidakse veebisaidi külastajatele teada anda, et veebisaidi mõned osad on mõeldud ainult teatud ekspertkasutajatele või teatud riikide külastajatele. Veebisaidil esitatud mis tahes teavet ei tohi tõlgendada mis tahes sellise toote, mis ei ole Teie asukohariigi seaduste kohaselt lubatud, või sellise toote kasutamise edendamise või reklaamimisena.

8. Vastutuse välistamine

Sellel veebisaidil esitatud mis tahes teave ei ole kutse ega pakkumine Novartise väärtpaberitesse ega Ameerika-tüüpi hoidmistunnistustesse investeerimiseks või nendega kauplemiseks. Pigem võivad selliste tegevuste tegelik käik ja tulemused erineda oluliselt sellel veebisaidil esitatud mis tahes ennustustest, arvamustest või ootustest ning väärtpaberite hinna tulevase kasumlikkuse osas ei saa lähtuda nende varasemast väärtusest.

9. Lingid sellele veebisaidile

Novartis AG ei ole tutvunud mis tahes kolmandast poolest veebisaitidega, millel on esitatud viited meie veebisaidile, ega vastuta selliste veebisaitide ega teiste sellel veebisaidil lingitud veebisaitide sisu eest. Kui soovite esitada oma veebisaidil lingi meie veebisaidile, võib link kasutaja suunata ainult meie avalehele. Ilma Novartis AG eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või link suunata kasutajat selle veebisaidi mis tahes teisele leheküljele. Samuti on ilma kirjaliku nõusolekuta keelatud käesoleva veebisaidi tsiteerimine või selle ühe või rohkema osa kasutamine mis tahes kolmanda poole veebisaidil.

10. Lingid teistele veebisaitidele

Võime esitada linke kolmandate poolte veebisaitidele selle veebisaidi külastajate huvidest lähtuvalt või mugavuse tagamiseks. Proovime Teid sellelt veebisaidilt lahkumisel teavitada, et kolmanda poole veebisaitide kasutustingimused ja privaatsuspoliitika võivad meie omadest erineda. Novartis AG ei vastuta meie poolt teistele veebisaitidele esitatud linkide eest, eelkõige sellistel veebisaitidel esitatud teabe õigsuse ja seaduslikkuse osas. Me ei vastuta kolmandate poolte privaatsuspoliitika mis tahes rikkumise või puudumise eest.

11. Postitamine sellel veebisaidil

Kuigi Novartis AG võib selle veebisaidi arutelusid, vestluseid, postitusi, edastusi, teadetetahvleid ja muid sarnaseid tegevusi aeg-ajalt jälgida ja kontrollida, ei ole Novartis AG-l selleks mingit kohustust ning ta ei võta sellise sisu eest enda kanda mis tahes vastutust mis tahes asukohas ega veebisaidi mis tahes teabe mis tahes vigade, laimava, mustava, puuduliku, ebakorrektse, edendava, ropu, pornograafilise, vanduva või ohtliku sisu või privaatse teabe avalikustamise või ebatäpsuse osas. Keelatud on postitada ja edastada mis tahes ebaseaduslikke, reklaamivaid, ähvardavaid, laimavaid, roppe, skandaalseid, vaenu õhutavaid, pornograafilisi ja rüvetavaid materjale või mis tahes muid materjale, mida võidakse pidada või mis võib õhutada käitumist, mis võib olla kriminaalselt karistatav, tingida tsiviilvastutuse või rikkuda muul moel mis tahes seadust. Novartis AG teeb igakülgset koostööd mis tahes õiguskaitseorganite või kohtuotsustega, mis nõuavad või suunavad Novartis AG-d avalikustama mis tahes sellise isiku identiteeti, kes sellist teavet või materjale postitanud on.

12. Tagajärjed

Kui saame teada, et olete rikkunud selle õigusliku avalduse mis tahes tingimusi, võime kohe rakendada korrektiivset tegevust, sealhulgas takistada Novartis AG pakutavate teenuste kasutamist ning eemaldades mis tahes ajal ja ilma ette teatamata Teie poolt sellele veebisaidile postitatud teabe, andmed või sisu. Kui Teiepoolne rikkumine on tinginud meile kahju, võime selle eest oma äranägemise järgi kahjutasu nõuda.

13. Muutmine

Novartis AG võib käesolevaid tingimusi igal ajal muuta, selleks seda postitust uuendades. Muutused kehtivad kõigile külastajatele, mistõttu soovitame Teil seda lehekülge perioodiliselt külastada ja kohaldatavate tingimustega tutvuda.