Privaatsusteatis on adresseeritud:

 • tervishoiutöötajatele, kellega me loome või säilitame suhteid;
 • meie klientide või potentsiaalsete klientide esindajatele või kontaktisikutele, kes onjuriidilised isikud.

Te saite selle privaatsusteatise, kuna SIA Novartis Baltics Eesti filiaal, Pärnu mnt 141, 11314, Tallinn (Novartis Eesti), töötleb teie kohta käivat teavet, mis kujutab endast „isikuandmeid"ja Novartis Eesti peab teie isikuandmete ja privaatsuse kaitset väga oluliseks.

Novartis Eestivastutab teie isikuandmete töötlemise eest, kui ta otsustab, miks ja kuidas neid töödeldakse, tegutsedes seejuures „vastutava töötlejana".Käesolevas privaatsusteatises viitab sõna „meie" Novartis Eestile.

Palume teil käesolev privaatsusteatistähelepanelikult läbi lugeda. Selles sätestatakse, millises kontekstis me teie isikuandmeid töötleme, ja selgitatakse teie sellega seonduvaid õigusi ja kohustusi.

Kui teil on teie isikuandmete töötlemisega seoses lisaküsimusi, võtke palun ühendust e-posti aadressil: [email protected].

See teave võib olla saadud otse teie käest, teie äripartnerilt (st juriidiliselt isikult, kelle heaks te töötate), kolmandatelt isikutelt (nt meditsiiniasutused) või usaldusväärsete avalikult kättesaadavate allikate kaudu (nt PubMed, Clinical Trials.gov, kongresside või ülikoolide veebilehtedelt), kui olete andnud oma nõusoleku anda meile selliseid isikuandmeid, kui see on kohaldatavate seaduste alusel vajalik. Me kogume teie kohta erinevat tüüpi isikuandmeid, sealhulgas:

 • teie üldised ja identifitseerimisandmed (nt nimi, eesnimi, perekonnanimi, sugu, e-posti aadress ja/või postiaadress, laua-ja/või mobiiltelefoninumber);
 • teie tööalane funktsioon (nt ametinimetus, ametikoht, ettevõtte nimi, tervishoiutöötajate puhul ka esmane eriala, teineeriala, meditsiinikooli lõpetamise aasta, publikatsioonid, kongressidel osalemine, auhinnad, biograafia, haridus, sidemed ülikoolidega, teadmised ja osalemine kliinilistes uuringutes, suuniste koostamises, toimetuskolleegiumides ja -organisatsioonides võiteie panus neisse);
 • makseteave (pangakonto andmed, käibemaksukohuslase või muu maksukohuslase identifitseerimisnumber);
 • Novartise kordumatu äripartneri ID ja profiil;
 • teie elektroonilise identifitseerimise andmed, kui see on vajalik meie ettevõtte toodete või teenuste edastamiseks (nt sisselogimine, juurdepääsuõigus, salasõnad, ametimärgi number, IP-aadress, veebipõhised identifikaatorid / küpsised, logid, juurdepääsu-ja ühendusajad, piltide või heli salvestamine, näiteks ametimärkide pildid, videovalve või helisalvestised);
 • teave teie eelistuste kohta, sealhulgas kommunikatsioonikanalite ja kasutamissageduse kohta;
 • andmed, mis te annate meile näiteks siis, kui täidateankeete või üritustel osalemise ajal või vastate küsimustikul;
 • meie toodete ja teenustega seotud andmed;
 • teave teadusliku ja meditsiinilise tegevuse / suhtluse kohta, mis teil meiega on, sealhulgas võimalikud tulevased kokkupuuted.

Kui kavatsete meile edastada teiste isikute isikuandmeid (nt teie kolleegide andmeid), peate esitama selle privaatsusteatise koopia asjassepuutuvatele isikutele otse või oma tööandja kaudu.

2.1. Andmete töötlemise õiguslik alus

Me ei töötle teie isikuandmeid, kui meil puudub selleks seadusega sätestatud õigus. Seetõttu töötleme me teie isikuandmeid ainult juhul:

 • kui oleme saanud teilt eelneva nõusoleku;
 • töötlemine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees või lepingu sõlmimise eelsete sammude tegemiseks teie palvel;
 • töötlemine on vajalik meie seadusest tulenevate või regulatiivsete kohustuste täitmiseks; või
 • töötlemine on meie õigustatud huvide jaoks vajalik ega kahjusta põhjendamatult teie huve ega põhiõigusi või -vabadusi.

Palun pidage meeles, et teie isikuandmete töötlemisel viimase punkti alusel püüame alati säilitada tasakaalu meie õigustatud huvide ja teie privaatsuse vahel. Selliste „igustatud huvide" näideteks on andmete töötlemise toimingud selleks, et:

 • saada kasu kulutõhusatest teenustest (nt me võime valida teatud platvormid, mida tarnijad pakuvad andmete töötlemiseks);
 • pakkuda oma tooteid ja teenuseid oma klientidele;
 • vältida pettusi või kuritegevust, meie toodete või teenuste kuritarvitamist ning meie IT-süsteemide, arhitektuuri ja võrkude turvalisust;
 • müüa meie äri mis tahes osa või vara või võimaldada kolmandal isikul omandada kogu või osa meie äritegevusest või varadest;
 • vastata meie korporatiivse ja sotsiaalse vastutuse eesmärkidele.]

2.2. Töötlemise eesmärgid

Me töötleme teie isikuandmeid alati konkreetsel eesmärgil ja töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on selle eesmärgi saavutamiseks asjakohased. Me töötleme teie isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • teiega loodud ärisuhte haldamine (nt meie andmebaaside kaudu)
 • ettevalmistamisel või olemasolevatest lepingutest tulenevate ülesannete täitmine;
 • tehingute tõendamine;
 • asjakohase ja ajakohastatud teabe pakkumine haiguste, ravimite ning meie toodete ja teenuste kohta;
 • meie teenuste kvaliteedi parandamine, kohandades meie pakkumisi teie konkreetsetele vajadustele;
 • teie päringutele vastamine ja tõhusa toe pakkumine;
 • küsitluste saatmine (nt aidata teil parandada oma tulevasi suhteid meiega);
 • teadete saatmine toodete ja teenuste kohta, mille müüki me edendame;
 • teiega toimuva teabevahetuse ja suhtluse haldamine (nt andmebaasi toimimise kaudu, kus hoitakse andmeid tervishoiutöötajatega suhtlemise kohta või telefonikõnede planeerimise ja kõnede aruandluse haldamine);
 • meie tegevuste jälgimine (nt mõõta tehinguid või müüki, kohtumisi/kõnesid);
 • et kutsuda teid meie poolt sponseeritavatele üritustele või müügiedenduslikelekohtumistele (nt meditsiinilised üritused, esinejaga üritused, konverentsid);
 • et anda teile juurdepääs meie koolitusmoodulitele, mis võimaldavad teil pakkuda meile teatud teenuseid
 • meie IT-ressursside haldamine, sealhulgas infrastruktuuri haldamine ja äritegevuse järjepidevus;
 • ettevõtte majanduslike huvide säilitamine ning nõuetelevastavuse ja aruandluse tagamine (nt järgida meie põhimõtteid ja kohalikke juriidilisi nõudeid, maksuseadusi ja mahaarvamisi, hallata väidetavaid rikkumisi või pettusi, viia läbi auditeid ja kaitsta end kohtuvaidlustel);
 • meie ettevõttega seotud ühinemiste ja omandamiste haldamine;
 • arhiveerimine ja arvestuse pidamine;
 • arveldamine ja arvete väljastamine; ja
 • mis tahes muud seaduste ja vastavate asutuste poolt kehtestatud eesmärgid.

Me ei müü, ei jaga ega edasta muul viisil teie isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele kui neile, kes on märgitud käesolevas privaatsusteatises.

Meie tegevuse käigus ja samadel eesmärkidel, mis on loetletud käesolevas privaatsusteatises, võivad teie isikuandmetele juurde pääseda järgmiste kategooriate isikud või võidakse teie isikuandmeid neile edastada, kui neil on vaja neid teada nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

 • meie personal (sealhulgas töötajad, osakonnad või Novartise grupi teised ettevõtted);
 • meie sõltumatud esindajad või maaklerid (kui neid on);
 • meie tarnijad ja teenuste pakkujad, kes pakuvad meile teenuseid ja tooteid;
 • meie IT-süsteemidepakkujad, pilveteenuste pakkujad, andmebaaside pakkujad ja konsultandid;
 • meie äripartnerid, kes pakuvad tooteid või teenuseid koos meie või meie tütarettevõtetega;
 • mis tahes kolmas isik, kellele me oma õigusi või kohustusi loovutame või uuendame; ja
 • meienõustajad ja ettevõttevälised advokaadid seoses meie äri või selle vara mis tahes osa müümise või üleandmisega.

Eespool nimetatud kolmandad isikud on lepinguliselt kohustatud kaitsma teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust vastavalt kehtivatele seadustele.

Teie isikuandmetele võivad juurde pääseda või neid võidakse edastada ka ükskõik millisele riiklikule ja/või rahvusvahelisele regulatiivsele või täitevasutusele, avalik-õiguslikule asutusele või kohtule, kui me oleme kohustatud seda tegema vastavalt kohaldatavale õigusele või regulatsioonile või nende nõudmisel.

Teilt kogutud isikuandmeid võidakse töödelda, neile võidakse juurde pääseda või neid salvestada ka riigis, mis asub väljaspool riiki, kus asub Novartis Eesti, ning mis ei pruugi pakkuda isikuandmete samaväärset kaitset.

Kui me edastame teie isikuandmeid välistele ettevõtetele teistes jurisdiktsioonides, siis tagame teie isikuandmete kaitse, (i) kohaldades kohaliku andmekaitse / privaatsuse seaduse nõudeid, mis kohalduvad Novartis Eestile(ii) tegutsedes vastavalt meie põhimõtetele ja standarditele ning (iii) Euroopa Majanduspiirkonnas asuva Novartiseüksusekorral (st ELi liikmesriigid ja Island, Liechtenstein ja Norra, „EMP"), kui ei ole sätestatud teisiti, edastades teie isikuandmeid ainult Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüptingimuste alusel. Võite taotleda lisateavet seoses isikuandmete rahvusvahelise üleandmisega ja saada koopia asjakohastest kaitsemeetmetest, kasutades oma õigusi, mis on toodud allpool punktis 6.

Kontsernisiseseks isikuandmete edastamiseks meie kontserniettevõtetele,on Novartis Grupp vastu võtnud siduvad korporatiivse reeglid, Euroopa õigusega sätestatud põhimõtete, eeskirjade ja tööriistade süsteemi, et tagada isikuandmete tõhus kaitse, kui neid edastatakse väljapoole EMP-d ja Šeitsi. Lisateavet Novartise siduvate korporatiivsete reeglite kohta leiate siit https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/bcr-individual-rights-2012.pdf.

Oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmed, mis tagavad teie isikuandmetele piisava turvalisuse ja konfidentsiaalsuse taseme.

Need meetmed võtavad arvesse:

(i) tehnoloogia uudsust;

(ii) selle rakendamise kulusid;

(iii) andmete iseloomu ja

(iv) töötlemise riski.

Nende meetmete eesmärk on kaitsta andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või muutmise, juhusliku kaotsimineku, loata avalikustamise või juurdepääsu eest ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest.

Lisaks sellele, teie isikuandmete töötlemisel me:

 • kogume ja töötleme ainult isikuandmeid, mis on piisavad, asjakohased ja mitte ülemäärased, et saavutada eespool nimetatud eesmärke; ja
 • tagame, et teie isikuandmed on ajakohased ja täpsed.

Viimase jaoks võime me paluda teil kinnitada meie käesolevate teie isikuandmete õigsust. Kutsume teid üles ka teavitama meid spontaanselt, kui teie isiklikud asjaolud muutuvad, et saaksime teie isikuandmeid ajakohastada.

Me hoiame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks need koguti, või kuni see on vajalik vastavalt seaduslikele või regulatiivsetele nõuetele.

Meie andmebaasis hoitavaid teie isikuandmeid, mis ei ole konkreetse lepinguga seotud, säilitatakse 24 kuud pärast teie viimast suhtlust meiega.

Lepingute puhul on säilitamisaeg teie (või teie ettevõtte) ja meie vahel sõlmitud lepingu tähtaeg, millele lisandub ajavahemik, kuni vastava lepingu kohased juriidilised nõuded aeguvad, välja arvatud juhul, kui oluliste seaduslike või regulatiivsete ajakavade tõttu on vajalik pikem või lühem säilitamisaeg. Kui see periood lõpeb, eemaldatakse teie isiklikud andmed meie aktiivsetest süsteemidest.

Vaidluse kontekstis kogutud ja töödeldavad isikuandmed kustutatakse või arhiveeritakse (i) niipea, kui on jõutud sõbralikule kokkuleppele, (ii) pärast lõpliku abinõuna tehtud otsuse tegemist või (iii) nõude aegumistähtaja möödumisel.

Te võite kasutada järgmisi õigusi seaduses sätestatud tingimustel ja piirides:

 • õigus oma meie poolt töödeldavatele isikuandmetele juurde pääseda, kui te arvate, et teiega seotud teave on vale, vananenud või mittetäielik, õigus paluda selle parandamist või ajakohastamist;
 • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist või nende piiramist teatavate töötlemiskategooriatega;
 • õigus oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist;
 • õigus vaidlustada täielikult või osaliselt oma isikuandmete töötlemine;
 • õigus vaidlustada kommunikatsioonikanalit, mida kasutatakse turustamise eesmärgil; ja
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, st et teie poolt edastatud isikuandmed saadetakse teile tagasi või edastatakse teie valitud isikule struktureeritult, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, ilma meiepoolsete takistusteta ja võttes arvesse teie konfidentsiaalsuskohustusi.

Kui teil on küsimusi või soovite eespool nimetatud õigusi kasutada, võite saata e-kirja aadressile [email protected] või kirja aadressile Pärnu mnt 141, Tallinn 11314 Eesti „ndmekaitse", koos oma isikut tõendava dokumendi skaneeringuga, et teie isikut tuvastada, võttes seejuures teatavaks, et me kasutame neid andmeid vaid teie identiteedi kontrollimiseks ja me ei säilita skaneeringut pärast kontrollimise lõpetamist. Sellise skaneeringu saatmisel veenduge, et sellel oleks teie pilt ja riiklik registrinumber või samaväärne number.

Kui te ei ole rahul teie isikuandmete töötlemisega, siis palun pöörduge meie andmekaitseametniku poole [email protected], kes tegeleb teie küsimusega.

Igal juhul on teil lisaks ülaltoodud õigustele ka õigus esitada kaebus pädevatele andmekaitseasutustele.

Teie käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud isikuandmete töötlemise tulevaste muudatuste või täienduste kohta saadetakse teile eelnevalt individuaalne teatis meie tavapäraste sidekanalite kaudu (nt e-postiga või meie veebilehtede kaudu).