Hjertehelse – Sammen på hjertelaget

nov 29, 2022

Hjertesykdommer er et stort samfunnsproblem. Novartis vil være en aktiv bidragsyter for bedre hjertehelse i Norge. Vi ønsker å være pådriver for etablering av et nasjonalt hjertehelseprogram for hjerte- og karpasienter.

De siste tiårene har det vært en reduksjon i dødelighet av hjerte- og karsykdommer i Norge. Til tross for denne positive utviklingen, utgjør sykdomsgruppen fortsatt et stort samfunnsproblem. Hjerte- og karsykdommer er fremdeles den nest hyppigste dødsårsaken i Norge, etter kreft. Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at 9513 mennesker døde av hjerte- og karsykdom i 2020.1 Hjerte- og karsykdom stjeler fremdeles helse og leveår fra alt for mange mennesker, med store konsekvenser for pasienter, pårørende, helsetjenesten og samfunnet.

I en befolkning hvor mennesker lever lenger og forekomsten av livsstilssykdommer øker, er det ikke utenkelig at hjerte- og karsykdom vil kunne utvikle seg til et enda større samfunnsproblem i tiårene som kommer. Hjertesykdommer er et stort samfunnsproblem som vi må bekjempe gjennom et nasjonalt hjertehelseprogram.

Hva gjør Novartis – Hva er våre forslag for bedre hjertehelse

Forebygging er nøkkelen til å lykkes

Novartis mener at forebygging er essensielt for å lykkes i å bekjempe hjerte- og karsykdommer. I dette ligger å redusere kjente risikofaktorer for å utvikle sykdom. Høyt kolesterol er en av de viktigste modifiserbare risikofaktorene. Det første tiltaket som anbefales for å redusere kolesterolnivået er livsstilsendringer knyttet til kosthold, mosjon og røykeslutt. Det å endre levevaner er krevende, og vi vet at mange ikke oppnår tilstrekkelig effekt kun gjennom livsstilsendringer alene. Mange pasienter har derfor behov for kolesterolsenkende medisin for å oppnå en tilfredsstillende reduksjon av kolesterolnivået.

Flere pasienter bør få tilgang til avansert kolesterolsenkende medisin

Høyt kolesterol er en av de viktigste modifiserbare risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Det finnes avanserte og effektive legemidler som reduserer kolesterolnivået. Novartis mener at flere pasienter enn i dag bør få tilgang til slik avansert medisin. Vi ønsker å bidra til dette gjennom å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med norske myndigheter der vi sammen innfører et hjertehelseprogram for norske hjerte- og karpasienter, der medikamentbehandling er et av tiltakene i et helhetlig oppfølgingsforløp.

Behov for systematisk oppfølging

Novartis mener at mange pasienter med hjerte- og karsykdom vil ha nytte av en mer systematisk oppfølging enn i dag. Vi vet at oppfølging etter eksempelvis et hjerteinfarkt eller hjertesvikt varierer, avhengig av hvor i landet du bor eller hvilken sosioøkonomisk status du har. Novartis mener at det er viktig å øke kapasiteten og tilgangen til poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten etter en hjertehendelse. Studier viser at systematisk oppfølging av pasientene gir en bedre prognose.3,4

Novartis mener at enhver sykehusinnleggelse bør brukes som en mulighet for å vurdere og eventuelt bedre behandlingen hos pasienter med hjerte- og karsykdom. Tall fra Helsedirektoratet viser at flere enn 20 % av pasienter med hjertesvikt reinnlegges på sykehus i løpet av 30 dager2. Europeiske retningslinjer anbefaler å bedre medikamentell behandling hos inneliggende pasienter for å redusere risikoen for reinnleggelser, noe som vil være et viktig samfunnsbesparende tiltak.3  

Et nasjonalt hjertehelseprogram

Et helhetlig hjertehelseprogram, hvor myndighetene, forskningsmiljøet, helsenæringen og andre samfunnsaktører jobber sammen i kampen mot hjerte- og karsykdommer vil kunne skape nye løsninger, og bidra til en utvikling av gode og bærekraftige behandlingsforløp – fra forebygging til diagnostisering, behandling og rehabilitering. Novartis mener at det kan være mulig å spare både menneskelig lidelse og samfunnets ressurser ved å etablere et nasjonalt hjertehelseprogram med tanke på å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom på befolkningsnivå.

For å lykkes med dette, må vi løfte i flokk! Novartis ønsker å være en del av løsningen og en aktiv samarbeidspartner. Vi trenger at alle aktører samarbeider, samt at politikere og myndigheter våger å tenke nytt.

Referanser:

  1. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/, lest 21.01.2021
  2. Hjertesvikt - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse - Helsedirektoratet Hjertesvikt - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse - Helsedirektoratet
  3. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
  4. Tromp, J., Bamadhaj, S., Cleland, J. G., et al (2020). Post-discharge prognosis of patients admitted to hospital for heart failure by world region, and national level of income and income disparity (REPORT-HF): a cohort study. The Lancet Global Health, 8(3), e411-e422.

NO2202092848