Nainen ulkoilemassa

Sydänohjelma Polku kehittää sydänsairauksien sekundaaripreventiota – eli miten sydäntapahtumien uusimista ennaltaehkäistään. Tavoitteenamme on lisätä sydäntapahtuman kokeneiden potilaiden terveitä, toimintakykyisiä elinvuosia ja vähentää sydänperäisiä kuolemia. Suomessa asuvilla sydänpotilailla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet sairauden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Sydänohjelma Polun tavoitteena on

  • parantaa sydänterveyttä Suomessa
  • lisätä terveyden tasa-arvoa
  • ehkäistä sydäntapahtumien aiheuttamien kustannusten kasvamista ja säästää resursseissa / vapauttaa resursseja

Käytännössä rakennamme ohjelmaa yhteistyössä eri hyvinvointialueiden kanssa ja tavoitteena on vaikuttavuuden lisääminen sydänpotilaiden hoidossa. Kun ymmärrämme esimerkiksi sydänpotilaiden  hoidon nykytilannetta ja siihen liittyviä kustannuksia ja sitä, miten ne muodostuvat ja miten niihin voidaan vaikuttaa, voimme myös kohdentaa resursseja paremmin. Ratkaisut räätälöidään kunkin alueen tarpeisiin yhteistyössä.

Sydänsairaudet ovat yleisin kuolinsyy Suomessa

Sydänterveyden aiheuttamilla haasteilla on laajat inhimilliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy Suomessa1. Paitsi yksilön elämänlaadun ja terveyden tasa-arvon näkökulmasta, sydänsairaudet ovat myös kansantalouden näkökulmasta merkittävä rasite. Suomessa hoidetaan vuosittain 17 000 sepelvaltimotautikohtausta2 ja yhden potilaan hoidon kustannusten on arvioitu olevan noin 20 000 € ensimmäisen vuoden aikana3.

Kokonaiskuvassa sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuu yhteiskunnalle arviolta lähes 3 miljardin euron vuosittaiset kustannukset, kun huomioidaan myös epäsuorat kustannukset4.  Sydäntapahtumat uusiutuvat myös herkästi: sydänkohtauksen saaneista joka viides saa uuden kohtauksen vuoden sisällä5.

Ota yhteyttä
Susanna Lehtineva-Nieminen
Strategic Partnerships Lead
[email protected]
+358106133200

Lähteet
  1. THL 2020: https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-yleisyys
  2. Sydäninfarktin diagnostiikka. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. https://www.kaypahoito.fi/hoi04050
  3. Iversen T, Häkkinen U. Comparative treatment costs for patients with acute myocardial infarction between Finland and Norway. Nordic Journal of Health Economics. 2018 Dec; 6 (2):58-79
  4. Wilkins, E., Wilson, L., Wickramasinghe, K., Bhatnagar, P., Rayner, M., Townsend, N 2018. European Cardiovascular Disease Statistics 2017 edition. European Heart Network 2017. 183-186.
  5. Jernberg T. ym. Cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients: nationwide real world data demonstrate the importance of a long-term perspective. European Heart Journal (2015) 36, 1163–1170