Ympäristövastuun näkökulmasta keskeistä on toimintamme vaikutukset ympäristöön, vesiresursseihin, jätteenkäsittelyyn, materiaalivalintoihin, energiankäyttöön ja päästöihin.

Sosiaalinen vastuullisuus on keskeinen osa yritysvastuutamme, ja tässä keskeistä on työmme globaalien terveyshaasteiden ratkaisemiksi sekä terveyden edistäminen paikallisesti, sukupuolten tasa-arvo, korruption torjuminen ja korkeiden eettisten standardien noudattaminen. Koko henkilöstömme on koulutettu ja sitoutunut noudattamaan eettisiä periaatteitamme.

Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen toimintamme raportoinnissa esimerkiksi julkaisemalla kaikkien kliinisten tutkimustemme tulokset. Työ kestävän kehityksen hyväksi on integroitu osa toimintaamme ja avain pitkäaikaisen arvon tuottamiseen potilaille ja yhteistyökumppaneillemme.

Novartis tekee työtä ilmaston ja ympäristön hyväksi

Novartis on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ympäristövaikutuksen ja energiahuollon suhteen. Pyrimme tehostamaan energian käyttöä ja käyttämään uusiutuvia energianlähteitä niin paljon kuin mahdollista. Novartiksella on myös oma hiilidioksidin sitomisprojekti sekä useita metsäprojekteja. Teemme myös aktiivisesti työtä vastuullisen vedenkäsittelyn hyväksi. Pyrimme mm. minimoimaan jalanjälkemme koko materiaaliketjussa ja välttämään lääkkeiden päätymistä luontoon.

  • Ilmasto: Tavoitteenamme on, että oma hiilijalanjälkemme on neutraali vuoteen 2025 mennessä ja koko arvoketjun hiilijalanjälki neutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Vesi: Tavoitteenamme on, että kaikki toimintamme osa-alueet ovat vedenkäytön jalanjäljen osalta neutraaleja vuoteen 2030 mennessä.
  • Jäte: Tavoitteenamme on, että jätejalanjälki on muovien käytön osalta neutraali vuoteen 2030 mennessä.

Kannustamme työntekijöitämme ottamaan nämä kestävyyteen liittyvät aiheet huomioon työssään. Paikallisesti toimivat Green team -tiimimme pyrkivät lisäämään tietoisuutta kestävyydestä ja löytämään mahdollisuuksia parantaa kestävyyttä jokapäiväisissä käytännöissä ja päätöksenteossa kaikissa Pohjoismaissa. Suomen Green Team on muun muassa nostanut teemoikseen matkustamiseen ja liikkumiseen liittyvät asiat, kestävät koti- ja toimistokäytännöt ja työtavat, sekä myös pohjoismaisen yhteistyön Itämeren hyvinvoinnin puolesta.

Sosiaalinen vastuu – pääsy kliinisiin tutkimuksiin ja parempi lääkkeiden saatavuus

Tärkeä osa sosiaalista vastuullisuuttamme on toimia lääkkeiden ja sairaanhoidon saatavuuden parantamiseksi. Teemme yhteistyötä mm. viranomaisten, järjestöjen, päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta löytäisimme yhdessä toimivia ratkaisuja, joista potilas, yhteiskunta ja terveydenhuolto hyötyvät.

Novartis vastaa terveydenhuollon haasteisiin tieteellisten innovaatioiden avulla. Kehitämme hoitoja sairauksiin, joissa on suuri tarve potilaiden paremmalle hoidolle. Tavoitteenamme on tuoda hoitojamme niitä tarvitsevien potilaiden saataville mahdollisimman nopeasti parantaaksemme elämänlaatua ja pidentääksemme elämää. Tuemme sekä yksityistä että julkista tutkimusta ja pyrimme kehittämään uusia digitaalisia ratkaisuja terveydenhuollon- ja potilaiden käyttöön yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Suomen osalta tämä tarkoittaa konkreettisesti, että tuemme tutkimusta ja toteutamme kliinisiä tutkimuksia sekä teemme yhteistyötä viranomaisten ja päättäjien kanssa, jotta uudet innovatiiviset hoidot olisivat niitä tarvitsevien potilaiden saatavilla mahdollisimman nopeasti.

Monimuotoisuus ja inkluusio

Novartis noudattaa monimuotoisuus- ja inkluusiotoimintaperiaatetta, jonka avulla pyritään saavuttamaan sukupuolten tasa-arvo yrityksessä, torjumaan syrjintää ja toteuttamaan kokonaisvaltainen inkluusio taustasta, sukupuolesta tai sukupuolisesta suuntatumisesta riippumatta.

Yhteistyömme potilasjärjestöjen kanssa

Novartikselle aktiivinen yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa on keskeistä. Yhteistyön tavoitteena on parantaa sairastavien elämänlaatua yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Sairastavan tai hänen läheisen näkökulma onkin lääkeyhtiössä keskeinen suunnittelun ja toiminnan lähtökohta.

Lue lisää lupauksestamme potilaille ja omaisille

Novartis on sitoutunut noudattamaan Lääketeollisuus ry:n eettisiä ohjeita yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa. Julkaisemme luettelon niistä järjestöistä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Luettelo yhteistyöstämme potilasjärjestöjen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Teemme Novartiksella yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa tukeaksemme potilaiden parasta mahdollista hoitoa. Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Novartis on sitoutunut julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Haluamme edistää julkistamisella yhteistyön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Lue lisää