Wanneer u als medewerker deelneemt aan een klinische studie, verwerkt is Novartis Pharma B.V., gevestigd te Haaksbergweg 16, te Amsterdam  ("Novartis") uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR"). Deze gegevens omvatten uw contactinformatie / cv-gegevens / gegevens over uw betrokkenheid bij de klinische proef / gegevens over uw betrokkenheid bij de klinische proef / opleidingsdossier / informatie en resultaat van de klinische proef / financiële belangen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat het noodzakelijk is om de klinische proef uit te voeren en te evalueren / om te voldoen aan wettelijke en reglementaire en wettelijke vereisten / om te plaatsen op voor het publiek toegankelijke registers en / voor site relationship management activiteiten.

Een dergelijke verwerking is gebaseerd op een wettelijke grond voorzien in het GDPR, d.w.z. de wettelijke verplichtingen van Novartis en het legitieme belang van Novartis om klinische proeven uit te voeren en nieuwe geneesmiddelen en therapieën te ontwikkelen, waarbij dit belang niet opweegt tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Novartis kan uw persoonsgegevens overdragen of toegankelijk maken aan: zijn personeel (ook in andere bedrijven van de Novartis-groep) / onafhankelijke agenten of makelaars / leveranciers en (IT-)dienstverleners / zakelijke partners / derden aan wie Novartis zijn rechten of verplichtingen overdraagt of vernieuwt / adviseurs en externe advocaten.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt, geraadpleegd of opgeslagen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de EER. Voor overdrachten binnen de Novartis-groep buiten de EER heeft de Novartis-groep Bindende bedrijfsregels (d.w.z. een systeem van principes, regels en instrumenten om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, dat u kunt raadplegen door hier te klikken). Voor externe overdrachten buiten de EER beschermen wij uw persoonsgegevens door ze alleen door te geven op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. U hebt het recht om een kopie daarvan te verkrijgen door uw rechten uit te oefenen zoals hieronder beschreven. Alle ontvangers zijn wettelijk of contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Uw persoonlijke gegevens die in het kader van een klinische proef zijn verzameld, worden na afloop van de proef gedurende 20 jaar bewaard.

U kunt gebruik maken van uw recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde omstandigheden, van uw recht om bezwaar te maken tegen of de verwerking ervan te beperken en van uw recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist en dat ze kunnen worden overgedragen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Heeft u vragen of wilt u één van de bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u uw verzoek per post richten aan onze Data Protection Officer via Postbus 22101, 1100 CC AMSTERDAM of een e-mail sturen naar [email protected].