Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger er henvendt til dig, eftersom du besøger en LinkedIn-side, der tilhører en virksomhed i Novartis-gruppen. Vi vil eventuelt komme til at behandle oplysninger om dig (personoplysninger), og vi lægger stor vægt på at beskytte disse oplysninger og din integritet.

I denne meddelelse henviser ”vi” og ”vores” til Novartis Healthcare A/S.

Denne meddelelse er opdelt i to dele. Del I indeholder oplysninger om de specifikke personoplysninger, som vi kan behandle, når du besøger vores LinkedIn-sider, samt oplysninger om, hvorfor og hvordan vi behandler oplysningerne.

Del II indeholder generelle oplysninger om de personoplysninger af teknisk eller transaktionel standardtype, som vi behandler for besøgende på vores LinkedIn-sider og websteder, og om det retslige grundlag, der giver os ret til at anvende dine personoplysninger, samt om dine rettigheder med hensyn til behandlingen af oplysningerne.

Læs denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger nøje. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for personoplysninger på e-mailadressen [email protected].

Del I – Specifikke oplysninger om vores behandling af oplysninger

Vores LinkedIn-sider er åbne for almenheden. Formålet med siderne er at:

 • Dele nyttige informationer om visse sygdomme med relevans for vores virksomhed.
 • Give personer, som besøger LinkedIn-siderne mulighed for at udveksle erfaringer og dele forskellige temaer, der bliver taget op på siderne. 
 • Finde og tiltrække fremtidige talenter.
 • Dele oplysninger om ledige stillinger.
 • Dele oplysninger om Novartis.

Personoplysninger, der bliver indhentet

Formålet med disse LinkedIn-sider er ikke at indsamle personoplysninger. Det kræver heller ingen personoplysninger at få adgang til eller anvende vores LinkedIn-sider.

Dine personoplysninger kan derimod være synlige på vores sider, når du laver et indlæg eller sender en meddelelse. Det drejer sig om oplysningerne fra din LinkedIn-profil (såsom fornavn og efternavn mm.) og indlæggets indhold.

Hvis dit indlæg omhandler en bivirkning ved et af vores produkter, kan vi desuden have en juridisk forpligtelse til at indsamle disse oplysninger og kontakte dig.

Endelig anvender vi visse LinkedIn-funktioner, såsom cookies og statistisk- og måleværktøjer.

Specifikke formål, hvor vi har brug for dine personoplysninger

Vi anvender oplysninger på vores sider til følgende specifikke formål:

 • Forbedre og berige indholdet på vores LinkedIn-sider og websider.
 • Opfylde vores forpligtelser med hensyn til lægemiddelovervågning.

Vær opmærksom på, at vi også kan anvende indhentede oplysninger til andre almindelige formål (f.eks. til at måle brugen af vores LinkedIn-sider) i henhold til beskrivelsen i del II nedenfor.

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

 • En tredjepart, som er uddannet inden for lægemiddelovervågning, og som kan identificere indlæg, der kan udgøre en krænkelse af den personlige integritet som følge af indlæggets detaljeringsgrad.

Vi minder dig om, at vores LinkedIn-sider er åbne for almenheden. Det betyder, at alle de informationer, som du lægger op på siderne, bliver offentligt tilgængelige via LinkedIn og dets moderselskab i USA og for alle tredjeparter, hvad enten de er registreret på LinkedIn eller ej.

Vær opmærksom på, at vi kan være nødt til at dele dine oplysninger med andre modtagere. Dette sker altid i overensstemmelse med de strenge vilkår, der er beskrevet i del II (f.eks. hele Novartis-gruppen, hvis den enhed, som indsamler oplysningerne, ikke er den enhed, der skal bruge dem).

Opbevaringstid for personoplysninger

Vi gemmer ikke personoplysninger uden for LinkedIn, bortset fra tilfælde, hvor oplysningerne er relateret til bivirkninger. I disse tilfælde vil oplysningerne blive gemt i henhold til reglerne om bivirkningsindrapportering.

Cookies og lignende teknologier

På vores LinkedIn-sider anvender vi cookies og andre lagringsteknologier, der stilles til vores rådighed af LinkedIn, som følger:

 • Statistik og måling
 • Funktioner og tjenester på LinkedIn

Du kan finde yderligere oplysninger om LinkedIns politik for cookies og andre lagringsteknikker, der bliver anvendt på LinkedIn, på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte den lokale dataansvarlige på e-mailadressen [email protected].

Del II – Generelle oplysninger

Del II i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger indeholder mere detaljerede oplysninger om de situationer, hvor vi er nødt til at behandle dine personoplysninger, og en beskrivelse af dine rettigheder og vores forpligtelser.

1. Til hvilke formål anvender vi dine personoplysninger, og hvorfor er dette begrundet?

1.1. Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når dette er begrundet og følger gældende lovbestemmelser. Følgelig behandler vi kun dine personoplysninger i følgende tilfælde:

☐ Vi har fået dit samtykke på forhånd.
☒ Du har selv offentliggjort dine personoplysninger.
☐ Behandlingen er af almen interesse.
☐ Behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af en aftale, som du er part i, eller for gennemførelsen af foranstaltninger, der bliver vedtaget på din anmodning inden indgåelse af aftalen.
☒ Behandlingen er nødvendig for at vi kan leve op til vores retlige forpligtelser eller regel- og myndighedskrav. 
☐ Behandlingen er nødvendig for at beskytte et hensyn af fundamental betydning for dig eller en anden fysisk persons.
☒ Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesser og påvirker ikke dine interesser eller friheder og grundliggende rettigheder på utilbørlig vis.

Bemærk! Hvis vi behandler dine personoplysninger i sidstnævnte øjemed, bestræber vi os altid på at bevare en balance mellem vores legitime interesser og din integritet.

Eksempler på ”legitime interesser”, for hvilke der gennemføres behandling af personoplysninger inkluderer at:

 • Bidrage med nyttige informationer om visse sygdomme med relevans for vores virksomhed.
 • Forbedre navigationen og gøre informationen mere relevant.
 • Leve op til vores mål for socialt virksomhedsansvar.

1.2. Sekundære formål med behandlingen

Vi behandler altid dine personoplysninger til specifikke formål, og vi behandler aldrig andre oplysninger end dem, der er relevante for opnåelsen af det specifikke formål. Udover de specifikke formål, som er beskrevet i del I af denne meddelelse, behandler vi dine personoplysninger til følgende generelle formål:

 • Forbedre vores tjenester, såsom indholdet på vores LinkedIn-sider og websider.
 • Organisere støtte eller støtteprogrammer for patienter (herunder give dig adgang til visse støtteforanstaltninger og patientorganisationer på din anmodning) og patienthistorier.
 • Svare på dine spørgsmål og anmodninger.
 • Samt ethvert andet formål, som grunder i bestemmelser, eller som vi bliver pålagt af myndighederne.

2. Hvem har adgang til dine personlige oplysninger, og hvem bliver oplysningerne videregivet til?

Vi sælger ikke, deler ikke og videregiver ikke andre personoplysninger om dig til nogen tredjepart end de oplysninger, der er angivet i denne meddelelse.
Inden for rammerne af vores virksomhed og til de formål, der er nævnt i denne meddelelse, kan dine personoplysninger blive gjort tilgængelige for eller overført til følgende modtagerkategorier, hvis der er et begrundet behov for oplysningerne for at opnå formålet:

 • Vores personale (herunder personale, afdelinger og andre virksomheder, som tilhører Novartis-gruppen).
 • Vores leverandører og tjenesteudbydere.
 • Tredjeparter, til hvem vi har overdraget eller overdrager vores rettigheder og forpligtelser. 
 • Samt vores konsulenter eller jurister inden for rammerne af et salg eller en overdragelse af hele eller dele af vores virksomhed eller vores aktiver.

Ovenfor nævnte tredjeparter er kontraktmæssigt forpligtet til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine personoplysninger kan også være tilgængelige for eller blive videregivet til tilsynsmyndigheder, statslige myndigheder, jurisdiktioner eller nationale og/eller offentlige organer, når vi er forpligtet til dette i henhold til love og forordninger eller på disses anmodning.

3. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre det fornødne sikkerheds- og fortrolighedsniveau for dine personoplysninger.

Disse foranstaltninger tager hensyn til:

i. Aktuelt teknisk niveau,
ii. Omkostningerne for indførelse af foranstaltningerne,
iii. Oplysningernes karakter, og 
iv. Risikoen ved behandlingen.

Formålet er at beskytte oplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, ændring, tab, videregivelse eller adgang for uvedkommende og mod andre former for ulovlig behandling.

Vi opfylder desuden følgende forpligtelser:

 • Udelukkende at indsamle og behandle personoplysninger, der er fyldestgørende og relevante, og som ikke er for omfattende i forhold til ovenfor nævnte formål med behandlingen.
 • Sikre at dine personoplysninger er aktuelle og korrekte (for at gøre dette, kan vi anmode om, at du bekræfter, at de personoplysninger, vi har om dig er korrekte. Vi opfordrer dig også til på eget initiativ at underrette os om ændringer i din personlige situation, så vi kan sikre os, at dine personoplysninger er ajour).
 • Vi kan også behandle følsomme oplysninger om dig (herunder helbredsoplysninger), som du har afgivet frivilligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alene til de formål, der er angivet ovenfor.

Vi opfordrer dig desuden til at læse om de sikkerhedsforanstaltninger, som LinkedIn har indført på LinkedIns websted, især på siden https://safety.linkedin.com/.

4. Hvordan anvender vi cookies og lignende teknologier, der er til vores rådighed på LinkedIn?

4.1. Cookies

Cookies er små tekstfiler, som vores server sender, når du besøger vores LinkedIn-sider eller websider. Vi anvender cookies til ovenfor nævnte formål og i overensstemmelse med denne meddelelse og beskyttelse af personoplysninger.

Vi anvender ikke cookies til at spore individuelle besøgende eller til at identificere dig, men alene til at få de for os nødvendige oplysninger for at forstå, hvordan vores websteder og LinkedIn-sider bliver anvendt, først og fremmest for at forbedre siderne og gøre dem mere brugbare for vores brugere. Personoplysninger, der bliver genereret ved hjælp af cookies bliver indsamlet under pseudonym, og du har ret til at modsætte dig denne behandling, som beskrevet nedenfor.

Udover de cookies, der er nævnt i del I af denne meddelelse, findes der også følgende cookies på vores LinkedIn-sider:

 • Cookies til læsning af videoer (dvs. cookies, der registrerer data, som er nødvendige for afspilning af videoer eller lydfiler og registrering af dine indstillinger).
 • Vores analysecookies på vores websteder (dvs. cookies, der husker, hvilke sider du har besøgt, og som giver oplysninger om din interaktion med disse sider). 
 • Samt analysecookies fra tredjeparter (dvs. cookies fra tredjepartsleverandører, der sporer din statistik på vores websteder og omvendt).

Bemærk, at vi ikke gemmer oplysninger, som vi har indsamlet ved hjælp af cookies i mere end 24 måneder. Vær også opmærksom på, at du kan indstille din webbrowser til at give dig besked, når der bliver sendt cookies til dig. Hvis du ikke vil have nogen cookies, kan du også afvise alle cookies ved at indstille parametrene i din webbrowser til dette. Sidst men ikke mindst kan du slette cookies, der allerede er blevet installeret.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer cookies på din computer, under funktionen Hjælp i din webbrowser. Du kan også besøge webstedet http://www.allaboutcookies.org, som indeholder detaljerede oplysninger om, hvordan du administrerer cookies i forskellige webbrowsere (eksternt link).

4.2. Andre teknologier

Vi kan også anvende andre teknologier til indsamling og behandling af dine personoplysninger på vores websteder til de samme formål som dem, der er nævnt ovenfor, herunder:

 • Internetbeacons (såsom action beacons, singelpixel-GIF’er, clear-GIF’er, usynlige GIF’er og 1-by-1-GIF’er, som er teknologier, der gør det muligt for os at spore, hvordan brugerne bevæger sig rundt på vores websteder). 
 • Samt Adobe Flash-teknologi (inklusive Flash-cookies, medmindre du har sat dine indstillinger til noget andet).

5. Hvilke rettigheder har du, og hvordan udøver du dem?

Du har følgende rettigheder i henhold til lovbestemte vilkår og begrænsninger:

Hvis du ikke accepterer cookies, eller hvis du aktiverer visse indstillinger i din webbrowser, skal du dog være opmærksom på, at det kan påvirke din oplevelse af webstedet og forhindre dig i at anvende visse funktioner på vores websteder, i vores apps og på vores LinkedIn-sider.

 • Ret til at få adgang til de personoplysninger om dig, som vi behandler, og til at anmode om at få oplysningerne rettet eller opdateret, hvis du mener, at de er fejlagtige, uaktuelle eller ufuldstændige.
 • Ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger eller til at begrænse behandlingen til visse kategorier.
 • Ret til helt eller delvist at modsætte dig, at dine personoplysninger bliver behandlet.
 • Ret til at modsætte dig brugen af en kommunikationskanal til direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet, dvs. til at anmode om, at personoplysninger, som du har givet os bliver sendt tilbage til dig eller overført til en anden person efter dit ønske i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format uden hindringer fra vores side og i overensstemmelse med dine fortrolighedskrav.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du sende en e-mail til [email protected] eller et brev til Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S, Danmark, att.: Head Data Privacy Nordics. Vedlæg en skannet kopi af dit ID-kort, så vi kan identificere dig. Vi anvender kun disse oplysninger til at bekræfte din identitet, og vi gemmer ikke den skannede kopi, efter vi har bekræftet din identitet. Sørg for, at dit billede og personnummer fremstår tydeligt på den skannede kopi, du sender.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du henvende dig på engelsk til vores databeskyttelsesansvarlige [email protected], som vil undersøge din sag.

Udover ovenstående rettigheder har du altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet i Danmark.

6. Hvordan får du information om ændringer i vores privatlivspolitik?

Eventuelle fremtidige ændringer af eller tillæg til behandlingen af dine personoplysninger i henhold til beskrivelsen i denne privatlivspolitik bliver meddelt på forhånd i en individuel meddelelse via vores sædvanlige kommunikationskanaler (f.eks. via e-mail eller via vores websteder).