Atnaujinta 2010 m. balandžio 26 d.

1. Sutikimas

Prieiga prie šios svetainės ir galimybė naudotis ja Jums suteikiama pagal toliau išdėstytas sąlygas ir visus taikomus įstatymus. Jungdamiesi prie šios svetainės ir joje naršydami Jūs be jokių apribojimų ar išlygų sutinkate su šiomis sąlygomis ir patvirtinate, kad jos pakeičia visus kitus Jūsų ir „Novartis AG“ susitarimus dėl naudojimosi šia svetaine, kurie netenka visos galios.

2. Medicininė informacija / sveikatos būklė

Informaciją apie produktus šioje svetainėje teikia „Novartis AG“. Ji skirta tik bendrajai informacijai. Daugelį nurodytų farmacijos produktų ir medicinos priemonių galima įsigyti tik su gydytojo arba kvalifikuoto medicinos specialisto receptu, be to, ne visus galima įsigyti visose šalyse. Pateikta informacija apie produktus nėra skirta suteikti išsamią medicininę informaciją. JEIGU TURITE NUSISKUNDIMŲ DĖL SVEIKATOS, NEDELSDAMI KREIPKITĖS Į SAVO GYDYTOJĄ ARBA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJĄ. MES NENUSTATOME INDIVIDUALIOS MEDICININĖS DIAGNOZĖS IR NETEIKIAME PATARIMŲ DĖL GYDYMO KONKREČIAM PACIENTUI. Visada turėtumėte gauti išsamią medicininę informaciją apie Jums išrašytus vaistus arba medicinos priemones (įskaitant jų gydomąją naudą ir galimą šalutinį poveikį) aptardami tinkamą vaisto (-ų) arba medicinos priemonių naudojimą tiesiogiai su juos skyrusiu gydytoju arba, kai taikytina, kitu medicinos konsultantu. Medicinos specialistai gali rasti išsamios medicininės informacijos preparato charakteristikų santraukoje . Apie produktus pateikiama informacija gali skirtis, atsižvelgiant į šalį. Pacientai, gydytojai ir kiti medicinos specialistai turėtų pasitikrinti vietos medicinos ištekliuose ir reguliavimo įstaigose, kokią informaciją tinka teikti jų šalyje. Be to, daugelyje šalių galiojančiais reglamentais ribojamos „Novartis AG“ galimybės (o kai kuriais atvejais netgi draudžiama) teikti informaciją ir (arba) tiesiogiai atsakyti į pacientų klausimus apie receptinius gaminius. Tačiau „Novartis AG“ atsakys į Jūsų kvalifikuotų sveikatos priežiūros specialistų užklausas ir suteiks jiems informaciją vadovaudamasi vietos reglamentais.

3. Naudojimasis informacija

Galite laisvai naršyti svetainėje, tačiau susipažinti su svetainėje pateikta informacija, įskaitant tekstus, atvaizdus, garso ir vaizdo medžiagą (toliau – Informacija), ją atsisiųsti ar naudoti galite tik savo nekomerciniais tikslais. Jums draudžiama platinti, keisti, persiųsti, pakartotinai panaudoti, iš naujo paskelbti ar naudoti Informaciją komerciniais tikslais be rašytinio „Novartis AG“ sutikimo. Privalote išsaugoti ir visur atgaminti visus pranešimus apie autoriaus teises ar kitas nuosavybės teises, kurie yra Jūsų atsisiųstoje Informacijoje. Turite vadovautis prielaida, kad viskas, ką pamatote ar perskaitote šioje svetainėje, yra saugoma autorių teisių, jeigu nenurodyta kitaip, ir gali būti naudojama tik taip, kaip numatyta šiose sąlygose arba svetainės tekste. Išimtys galimos tik gavus rašytinį „Novartis AG“ leidimą. Išskyrus atvejus, kai šioje pastraipoje leidžiama kitaip, „Novartis AG“ negarantuoja ir netvirtina, kad Jūsų naudojimasis svetainėje pateikta medžiaga nepažeis trečiųjų šalių, kurios nepriklauso „Novartis AG“ arba nėra su ja susijusios, teisių. Išskyrus pirma suteiktą ribotą įgaliojimą, Jums nesuteikiamos jokios „Novartis AG“ ar kitos šalies licencijos ar teisės į Informaciją arba autorių teisės.

4. Prekių ženklai / nuosavybės teisės

Turite vadovautis prielaida, kad visi produktų pavadinimai, kurie rodomi svetainėje, neatsižvelgiant į tai, ar jie atvaizduoti dideliu šriftu, pasviruoju šriftu ar su prekių ženklo simboliu, ar ne, yra „Novartis“ prekių ženklai. Svetainėje taip pat gali būti tiesiogiai arba per nuorodas pateikti „Novartis AG“ ir (arba) kitų šalių patentai, nuosavybinė informacija, technologijos, produktai, procesai arba kitos nuosavybės teises. Jums neperleidžiama ir nesuteikiama jokia licencija ar teisė į tokius „Novartis AG“ arba kitų šalių prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis, technologijas, produktus, procesus ir kitos nuosavybės teises. Visi produktų pavadinimai, kurie šioje svetainėje parašyti pasviruoju šriftu, yra prekių ženklai, kurie priklauso „Novartis“ grupei arba yra jos valdomi pagal licenciją.

5. Atsisakymas suteikti garantiją

Nors „Novartis AG“ dės pagrįstas pastangas užtikrinti, kad Informacija būtų tiksli ir nauja, joje gali pasitaikyti netikslumų arba spausdinimo klaidų. „Novartis AG“ pasilieka teisę keisti, taisyti ir (arba) tobulinti Informaciją, o taip pat tokioje Informacijoje aprašytus produktus ir programas bet kuriuo metu be perspėjimo. „Novartis AG“ negarantuoja Informacijos tikslumo ir nedaro apie tai jokių pareiškimų. „Novartis AG“ neprisiima jokios civilinės atsakomybės ar įsipareigojimų dėl svetainės turinio klaidų arba praleidimų. VISA INFORMACIJA PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“. „NOVARTIS“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS IŠSAMUMO ARBA TIKSLUMO ARBA JOS GALIMŲ NAUDOJIMO BŪDŲ. DĖL TO SVETAINĖS LANKYTOJAI TURĖTŲ ATIDŽIAI ĮVERTINTI INFORMACIJĄ. NEI „NOVARTIS AG“, NEI KITOS „NOVARTIS“ GRUPĖS BENDROVĖS, NEI KITOS ŠALYS, KURIOS DALYVAUJA ŠIOS SVETAINĖS KŪRIME, RENGIME ARBA TEIKIME, NEATSAKO UŽ TIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, PASEKMINIUS, NETIESIOGINIUS ARBA BAUDINIUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS DĖL PRISIJUNGIMO PRIE SVETAINĖS, NAUDOJIMOSI JA ARBA NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS ARBA JOS TURINYJE ESANČIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ. Kai kuriose judisdikcijose neleidžiama atsisakyti numanomų garantijų, todėl gali būti, kad pirma pateikta išimtis Jums netaikoma. „Novartis AG“ taip pat neprisiima atsakomybės ir neatsako už žalą Jūsų kompiuterinei įrangai arba kitam turtui arba virusus, kurie gali juos apkrėsti dėl to, kad prisijungėte prie Informacijos arba ja naudojotės. „Novartis AG“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti šios svetainės veikimą be jokio perspėjimo ir neprisiimdama jokios atsakomybės.

6. Jūsų mums pateikiama informacija

Išskyrus informaciją, kuriai taikoma mūsų privatumo politika, visas susirašinėjimas arba medžiaga, kurią perduodate į svetainę elektroniniu paštu ar kitu būdu, įskaitant duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ir kt., yra ir bus vertinama kaip nekonfidenciali ir nenuosavybinė. Viskas, ką perduodate arba paskelbiate, tampa „Novartis AG“ arba jos patronuojamųjų bendrovių nuosavybe ir gali būti panaudota bet kokiam tikslui, įskaitant atgaminimą, atskleidimą, perdavimą, publikavimą, transliavimą ir paskelbimą, tuo neapsiribojant. Be to, „Novartis AG“ gali laisvai ir be atlygio Jums naudoti visas idėjas, praktinę patirtį (know-how) arba metodus, kurie pateikti Jūsų į svetainę bet kokiu tikslu atsiųstame pranešime, įskaitant produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą, naudojant tokią informaciją,tuo neapsiribojant.

7. Pasauliniai produktai

Šioje svetainėje gali būti informacijos apie pasaulinius produktus ir paslaugas, tačiau ne visus juos galima įsigyti bet kurioje vietoje. Svetainėje į produktą ar paslaugą pateikta nuoroda nereiškia, kad juos galima įsigyti ir Jūsų šalyje. Šioje svetainėje minimiems produktams gali būti taikomi skirtingi reguliavimo reikalavimai, kurie priklauso nuo šalies, kurioje jie naudojami. Dėl to lankytojai gali būti įspėti, kad kai kurios svetainės dalys yra skirtos tik kai kuriems ekspertams arba tik lankytojams iš tam tikrų šalių. Šioje svetainėje pateiktos informacijos neturėtumėte vertinti kaip produktų, kurie nėra leidžiami pagal Jūsų gyvenamosios šalies įstatymus ir reglamentus, arba jų naudojimo reklamos arba pardavimų skatinimo medžiagos.

8. Atsisakymas

Šioje svetainėje pateikta medžiaga nevertintina kaip kvietimas arba siūlymas investuoti į „Novartis“ vertybinius popierius arba Amerikos depozitoriumo pakvitavimus, arba jais prekiauti. Ypač pažymėtina, kad realūs rezultatai ir situacijos pokyčiai gali iš esmės skirtis nuo šioje svetainėje pateiktų prognozių, nuomonių ar lūkesčių, o ankstesnėmis vertybinių popierių kainos kitimo tendencijomis nederėtų kliautis orientuojantis į jų rodiklius ateityje.

9. Nuorodos į šią svetainę

„Novartis AG“ neperžiūrėjo nei kai kurių, nei visų trečiųjų šalių svetainių, kuriose yra nuorodų į šią svetainę, ir neatsako už šiai svetainei nepriklausančių tinklalapių ar kitų su šia svetaine susietų svetainių turinį. Jeigu pageidaujate susieti savo svetainę su šia svetaine, galite susieti tik pradžios puslapį. Sieti su kitais šios svetainės puslapiais leidžiama tik gavus išankstinį rašytinį „Novartis AG“ sutikimą. Taip pat draudžiama be rašytinio sutikimo cituoti arba naudoti vieną ar daugiau šios svetainės dalių trečiųjų šalių svetainėse.

10. Nuorodos į kitas svetaines

Šios svetainės lankytojams sudominti arba jų patogumui gali būti pateikta nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Stengsimės informuoti Jus išeinant iš šios svetainėse, kad trečiosios šalies svetainės naudojimo sąlygos ir privatumo politika gali būti kitokia. Vis dėlto „Novartis AG“ neprisiima atsakomybės už nuorodas iš mūsų svetainės į kitas ir ypač neatsako už jų turinio tikslumą arba teisėtumą. Neprisiimame jokios atsakomybės dėl trečiųjų šalių privatumo politikomis padarytų pažeidimų arba jose praleistų nuostatų.

11. Pranešimų skelbimas šioje svetainėje

Nors kartkartėmis „Novartis AG“ gali šioje svetainėje stebėti arba peržiūrėti diskusijas, pokalbius, pranešimus, siunčiamus duomenis, skelbimų lentas ir kt., „Novartis AG“ neprivalo to daryti ir neprisiima civilinės atsakomybės arba įsipareigojimų dėl šių svetainės skyrelių turinio arba juose paskelbtos informacijos klaidų, joje esančių garbės ir orumo įžeidimų, žodinio ar rašytinio šmeižto, praleidimų, melagystės, reklaminės medžiagos, nešvankybių, pornografijos, šventvagysčių, pavojaus, privatumo atskleidimų arba netikslumų. Draudžiama skelbti arba persiųsti neteisėtą, reklaminę, grasinančią, šmeižikišką, garbę ir orumą žeminančią, nepadorią, skandalingą, kurstančią, pornografinę arba šventvagišką medžiagą arba bet kokią medžiagą, kuri būtų vertinama kaip elgesys, laikytinas baudžiamuoju nusižengimu, arba skatinanti tokį elgesį, taptų pagrindu kilti civilinei atsakomybei ar kitaip pažeistų bet kokį įstatymą. „Novartis AG“ visiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos įstaigomis arba vykdys teismo potvarkius, kuriais reikalaujama arba nurodoma „Novartis AG“ atskleisti tokią informaciją arba medžiagą paskelbusio asmens tapatybę.

12. Pasekmės

Jeigu mes sužinotume, kad Jūs pažeidėte kurias nors šiame teisiniame pareiškime išdėstytas sąlygas, galime bet kuriuo metu ir be perspėjimo nedelsdami imtis taisomųjų veiksmų, įskaitant užkirsti kelią naudotojui naudotis „Novartis AG“ paslaugomis ir pašalinti svetainėje jo paskelbtą informaciją, duomenis ir turinį. Jeigu mes dėl Jūsų pažeidimo patirtume žalą, galime išimtinai savo nuožiūra nuspręsti išieškoti iš Jūsų patirtus nuostolius.

13. Peržiūros

„Novartis AG“ gali bet kuriuo metu peržiūrėti šias sąlygas ir atnaujinti šį pranešimą. Jums privaloma laikytis naujausios dokumento versijos, todėl turėtumėte kartkartėmis apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti aktualias sąlygas, kurių privalote laikytis.