Heinäkuu 1, 2020

Vastuunrajoituslauseke

Tämä chatbot ei ole lääkinnällinen laite. Tämä chatbot on tarkoitettu vain tiedotus- ja koulutuskäyttöön.

Tätä chatbotia ja sen luomia tietoja ei pidä käyttää sairauksien tai muiden lääketieteellisten tilojen diagnosoinnin, seurannan, hallinnan tai hoidon perusteena. Se on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, informatiiviseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu lääketieteellisten tilojen itsediagnosointiin eikä se tarjoa käyttäjille tähän tarvittavia keinoja. Tämän chatbotin käyttäjien, joilla on terveyteen liittyviä huolia tai lääketieteellisiä ongelmia, on keskusteltava pätevän, laillistetun lääkärin tai muun laillistetun lääketieteen ammattilaisen kanssa. Novartis ei takaa tähän sovellukseen tai käyttäjän laitteeseen tallennettujen tai sovelluksesta välitettävien tietojen tietoturvaa. Tämän sovelluksen käyttö edellyttää jäljempänä esitettyjen Käyttöehtojen lukemista ja hyväksymistä. Tämän työkalun on julkaissut Novartis Finland Oy. Se on tarkoitettu maailmanlaajuiseen käyttöön.

Käyttöehdot

1. Tämän online-chatbotin (”Sovellus”) tarjoaa käyttöön Novartis Finland Oy (”Novartis”) käytettäväksi veloituksetta tietokoneella, älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella (kukin erikseen ”Laite”) Facebook-alustan (Facebook-alustan ja siihen liittyvien palvelujen käyttäjää koskevat erilliset käyttöehdot; käyttäjän on hyväksyttävä kaikki käyttöehdot saadakseen oikeuden käyttää Sovellusta) tai erillisen verkkosivuston kautta. Langattoman verkon tai puhelinverkon haltija tai muu osapuoli, joka ei liity Novartikseen, saattaa kuitenkin veloittaa Sovelluksen käytöstä tavanomaiset käyttömaksut tai muut maksut. Hyväksyt tämän Sovelluksen Käyttöehdot käyttämällä tätä Sovellusta.

2. Saat käyttää tätä Sovellusta sekä siihen sisältyviä materiaaleja, tuotteita tai ohjelmia (”Sisältö”) pelkästään omaan ei-kaupalliseen käyttöösi ja sillä edellytyksellä, että noudatat näitä Käyttöehtoja ja kaikkia lataamaasi, tarkastelemaasi, tulostamaasi tai muulla tavoin käyttämääsi (näistä toiminnoista käytetään nimitystä ”Käyttö”) Sisältöä koskevia tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistusoikeuteen liittyviä ilmoituksia. Tämä on ainoa Sovellukseen ja Sisältöön myönnettävä käyttöoikeus tai oikeus.

3. Ellei muuta mainita, tämän Sovelluksen on kehittänyt Novartis tai se on kehitetty Novartista varten ja sen omistukseen ja suojaan sovelletaan tekijänoikeuslainsäädäntöä. Luvaton jäljentäminen, mukauttaminen tai muuttaminen on kiellettyä.

4. Novartis voi päivittää tai muokata jotakin tai joitakin Sovelluksen tai Sisällön (mukaan lukien nämä Käyttöehdot) toimintoja tai keskeyttää tai lopettaa niiden tarjoamisen sekä tehdä Sovellukseen tai Sisältöön (mukaan lukien nämä Käyttöehdot) muutoksia, korjauksia ja/tai parannuksia koska tahansa ilmoittamatta siitä sinulle. Novartis ei vastaa Sovelluksen tai Sisällön muuttamisesta tai tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta sinulle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, tappioista tai vahingoista.

5. Kun Käytät Sovellusta ja Sisältöä, vastaat seuraavista täysin itse:

 • Sovelluksen uusimman saatavana olevan version käytön varmistaminen.
 • Laitteellesi mahdollisesti aiheutuva vahinko sekä Laitteeseen tallennettujen tietojen menettäminen tai vahingoittuminen, joka johtuu Sovelluksen tai Sisällön Käytöstä tai tämän Sovelluksen tai Sisällön vuorovaikutuksesta muiden mahdollisesti lataamiesi tai käyttämiesi sovellusten tai ohjelmien kanssa.
 • Laitteen ja tietojen eheyden fyysinen suojaus.
 • Novartis ei vastaa sinulle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että et täytä jotakin näistä velvollisuuksistasi.

6. Kun Käytät Sovellusta ja Sisältöä, et saa:

 • mukauttaa, muokata, parantaa, jälleenmyydä, takaisinmallintaa, muuttaa tai häiritä Sovelluksen toimintaa millään tavalla.
 • osallistua Sisällön järjestelmälliseen kopiointiin ja laajamittaiseen jakeluun yleisölle.
 • rikkoa näitä Käyttöehtoja.

7. Ellei Tietosuojalausekkeesta muuta seuraa, mitkään tiedot tai materiaalit, jotka lähetät Novartikselle Sovelluksesta tai siihen liittyen sähköisenä tiedonsiirtona tai muulla tavoin, mukaan lukien data, kysymykset, kommentit, ehdotukset ja vastaavat, eivät ole luottamuksellisia eivätkä sinun omistamiasi, ja niitä kohdellaan sen mukaisesti. Novartis saattaa koota ja anonymisoida Käyttäjien vastauksia ja jakaa niitä terveydenhuollon ammattilaisille koulutustarkoituksessa. Kaikista lähettämistäsi tiedoista, Henkilötietoja lukuun ottamatta, tulee Novartiksen tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta, ja niitä voidaan käyttää mihin hyvänsä tarkoitukseen, mukaan lukien jäljentämiseen, ilmaisemiseen, välittämiseen, julkaisemiseen ja lähettämiseen ja postittamiseen. Novartis voi vapaasti käyttää ideoita, konsepteja, tietämystä tai tekniikkoja, jotka lähetät Novartikselle Sovelluksesta tai siihen liittyvässä viestissä, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin.
 
8. Vapautat täten Novartiksen seuraavista vastuista ja sitoudut olemaan vaatimatta Novartikselta ja sen tytäryhtiöiltä sekä niiden toimihenkilöiltä, johtajilta, osakkailta, työntekijöiltä ja edustajilta mitään vaateita, kustannuksia, tappioita, korvauksia ja vahingonkorvauksia riippumatta siitä, ovatko ne suoria, välillisiä, erityisiä, seurannaisena muodostuvia tai muita, riippumatta siitä, perustuvatko vaatimukset laittomaan tekoon (mukaan lukien aktiivinen, passiivinen tai laskennallinen laiminlyönti), sopimukseen, takuuseen, ankaraan vastuuseen, luottamukseen tai muuhun teoriaan, ja riippumatta siitä, onko Novartikselle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta; kaikissa edellä mainituissa tapauksissa liittyen Sovelluksen Käyttöösi ja/tai Sisältöön ja mihin tahansa tapaan, jolla Novartis käyttää Sovelluksesta tai siihen liittyen lähettämiäsi tietoja. Hiljaisten takuiden poissulkeminen ei ole sallittua joillakin lainkäyttöalueilla, joten yllä esitetyt poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Sinulla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueesta toiseen.

9. Novartis tarjoaa Sisällön tiedot yleisenä tiedotuksena. Se ei tarjoa lääketieteellisiä tietoja. Jos sinulla on jokin sairaus tai tarvitset lääketieteellisiä neuvoja, keskustele viipymättä lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tämä Sovellus ei tarjoa henkilökohtaisia lääketieteellisiä diagnooseja tai potilaskohtaisia hoito-ohjeita.

10. SOVELLUS JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN”. NOVARTIS KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI NIMENOMAISET, HILJAISET JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, KUTEN ESIMERKIKSI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ HALLINNASTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. NOVARTIS KIISTÄÄ EDELLEEN KAIKKI TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT SOVELLUKSEN TAI SISÄLLÖN LUOTETTAVUUTTA, AJANTASAISUUTTA, TÄSMÄLLISYYTTÄ, TÄYDELLISYYTTÄ, KÄYTETTÄVYYTTÄ JA/TAI SUORITUSKYKYÄ TAI SITÄ, ETTEI SOVELLUS SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA TAI ETTÄ SE ON YHTEENSOPIVA KÄYTTÄJÄN LAITTEEN KANSSA. NOVARTIS EI TAKAA MINKÄÄN LAITTEESEEN TALLENNETTUJEN TAI SIITÄ LÄHETETTYJEN TIETOJEN TURVALLISUUTTA TAI LUOTTAMUKSELLISUUTTA. Hiljaisten takuiden poissulkeminen ei ole sallittua joillakin lainkäyttöalueilla, joten yllä esitetyt poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Sinulla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueesta toiseen.

11. Käyttöön ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja niitä selitetään sekä tulkitaan Suomen lain mukaisesti lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki Käytöstä tai näistä Käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät kiistat annetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi, ja osapuolet hyväksyvät erityisesti kyseisen tuomioistuimen toimivallan kaikissa Käyttöön tai näihin Käyttöehtoihin liittyvissä tarkoituksissa.

12. Jos jokin näiden Käyttöehtojen osa tai määräys todetaan pätemättömäksi, sen pätemättömyys ei vaikuta näiden Käyttöehtojen muiden osien tai määräysten täytäntöönpanokelpoisuuteen.


Tietosuojalauseke

 • Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joita yksinään tai muihin tietoihin yhdistettynä voidaan käyttää sinun tai henkilökohtaisten ominaisuuksiesi, kuten nimesi tai yhteystietosi (”Henkilötiedot”) tunnistamiseen, kun käytät tätä Sovellusta. Chatbotin Tietosuojailmoitus ohjaa Henkilötietojen keräystä ja käsittelyä tässä Sovelluksessa 
 • Tämä Sovellus sisältää vain Sovelluksen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä tai muita jäljityslaitteita. 
 • Sovelluksen käyttöä pidetään suostumuksena sen käyttöön sellaisena kuin se on esitetty Käyttöehdoissa ja Tietosuojalausekkeessa. 

Tietosuojailmoitus

Kerättävät henkilötiedot

Chatbot voi kerätä sinusta esimerkiksi seuraavia tietoja: yksilöivä verkkoasiakkaan tunnistekoodi, yksilöivä Facebook-tunnistekoodi (jos käytät chatbotia Facebookin kautta), etu- ja sukunimesi, sijaintisi, muistutusvalintasi, potilastyyppisi, aiheet, joista olet ilmaissut olevasi kiinnostunut chatbotin kanssa käydyn keskustelun aikana, vuorovaikutustesi aikaleima sekä tieto näiden käyttöehtojen hyväksynnästä. Novartis Läkemedel AB voi myös tallentaa keskusteluhistoriasi, mukaan lukien chatbotin kysymyksiin antamat vastaukset, palautearvostelut ja chatissa esittämäsi kommentit.

Kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja peruste

Novartis Läkemedel AB ja Novartis-konsernin yritykset (”Novartis”) käyttävät tietoja antamasi suostumuksen perusteella tarjotakseen sinulle mahdollisimman hyvin sopivan kokemuksen. Novartis muistaa vastauksesi räätälöityihin kysymyksiin ja muistutusten lähettämistä koskevat valintasi. Novartis voi tarvittaessa tallentaa myös muita tietoja, joiden avulla varmistetaan haittatapahtumia ja tuotteen testaukseen liittyviä valituksia koskevien määräysten noudattaminen, mutta näin tapahtuu vain siinä tapauksessa, että kirjoitat tekstiä manuaalisesti Facebook Messengeriin tai web-kanavaan. 

Tietosi tallennetaan kahdessa muodossa:

Facebookin tallentamat tiedot:

Facebook jakaa istuntosi (eli chatbotin kanssa vuorovaikutuksen) aikana Facebook-profiilistasi saatuja sinua koskevia tietoja, joiden avulla chattia personoidaan. Facebook jakaa seuraavat tiedot: yksilöivä tunnistekoodi, etunimesi, sijaintisi ja Facebook-profiilikuvasi. Nämä tiedot tallennetaan vain yksittäisen chatbot-istunnon ajaksi. Kun olet lopettanut chatbot-istunnon, tiedot poistetaan automaattisesti, eikä Novartis pääse enää käyttämään niitä.

Novartiksen tallentamat tiedot:

Chatiin syöttämäsi tiedot ja tallentamasi henkilökohtaiset valinnat tallennetaan Novartiksen puolesta toimivien edustajien tietokantaan. Novartis tallentaa seuraavat tiedot: tekemäsi muistutusvalinnat, keskusteluhistoriasi, mahdollinen manuaalisesti syötetty teksti sekä keskustelun aikaleima.

Jos käyttäjä lähettää manuaalisesti syötettyä tekstiä, teksti lähetetään automaattisesti edelleen asianomaisille Novartiksen yhteyshenkilöille, joilla voi olla lakisääteinen velvollisuus palata asiaan joko Facebook Messengerin, web-kanavan tai muun viestintäkanavan, kuten ilmoittamasi sähköpostiosoitteen kautta. Näin on vain siinä tapauksessa, että teksti sisältää haittatapahtuman tai tuotteen testausta koskevan valituksen. Näissä tapauksissa sinua koskevia lisätietoja on säilytettävä, kunnes kaikki tarvittava viestintä on tapahtunut, mukaan lukien mahdollinen pakollinen raportointi sääntelyviranomaisille. Tiedot sisältävät myös Facebookin tai verkkokanavan luoman käyttäjätunnisteen, nimesi, tapahtuman aikaleiman ja kaiken chattiin syötetyn tekstin. Näitä tietoja käytetään vain kyseisen tapahtuman yhteydessä, ja ne salataan ja poistetaan, kun sääntelyviranomaiset antavat siihen luvan. Tiedot salataan ja niitä säilytetään erillisessä dokumenttitietokannassa. Niitä käytetään ainoastaan haittatapahtumaan tai tuotteen testaukseen liittyvään valitukseen vastaamiseen tai muuhun ratkaisemiseen.

Novartis ei käytä henkilötietojasi suoraan ja se saa vain anonymisoidut koostetiedot puolestaan toimivilta kolmansilta osapuolilta lukuun ottamatta tilanteita, joissa Novartiksen on käytettävä tietojasi sovellettavan lainsäädännön, tuomioistuimen määräyksen tai viranomaisten määräyksen perusteella tai jos tietojen paljastaminen on muuten tarpeen rikokseen liittyvän tai muun oikeudellisen tutkinnan tai oikeudenkäynnin tukemiseksi täällä tai ulkomailla.

Anonymisoituja tietoja käsitellään myös chatbotin käyttöä koskevissa analyyseissa ja chatbotin vuorovaikutusta käyttäjän kanssa tukevien toimintojen jatkuvassa päivityksessä ja parantamisessa sekä käyttäjien pyyntöihin ja kysymyksiin vastattaessa, kun tavoitteena on paremman ja räätälöidyn palvelun tarjoaminen chatbotin käyttäjille. 

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi Novartiksen eduksi tai Novartiksen puolesta tässä ilmoituksessa kuvatuissa tarkoituksissa. Kolmannet osapuolet saattavat sijaita maissa tai alueilla, joiden tietosuoja ei ehkä ole yhtä tiukkaa kuin omassa maassasi. Jos Henkilötietojesi käsittely on annettu tällaisen kolmannen osapuolen tehtäväksi, Novartis varmistaa, että kyseinen kolmas osapuoli tarjoaa Henkilötietojesi käsittelylle riittävät tekniset ja organisatoriset turvatoimet.

Novartis on hyväksynyt yrityksiä koskevat sitovat säännöt eli EU-lainsäädännön mukaisen periaatteiden, sääntöjen ja työkalujen järjestelmän, jonka tarkoituksena on varmistaa tietosuojan tehokas toteutuminen henkilötietojen jakamisessa Novartiksen sisällä ja erityisesti henkilötietojen siirroissa ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelle.

Novartis antaa tietojasi vain sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka liittyvät suoraan tähän tarkoitukseen.

Henkilötietojen säilytys

Tietosi poistuvat automaattisesti, jos et käytä chatbottia 18 kuukauteen.

Henkilötietojasi tai osaa niistä saatetaan joissakin tapauksissa säilyttää pidempään, jos Novartiksen on säilytettävä tietojasi sovellettavan lainsäädännön, tuomioistuimen määräyksen tai viranomaisten määräyksen perusteella tai jos tietojen säilyttäminen on muuten tarpeen rikokseen liittyvän tai muun oikeudellisen tutkinnan tai oikeudenkäynnin tukemiseksi täällä tai ulkomailla.

Henkilötietojen suojaus

Novartis on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla taataan henkilötietojesi riittävä turvallisuus ja luottamuksellisuus, kun otetaan huomioon tällaisten tietojen luonne ja niiden käsittelyyn liittyvät riskit. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata tiedot tahattomalta tai luvattomalta tuhoamiselta tai muuttamiselta, tahattomalta häviämiseltä, luvattomalta luovutukselta tai käytöltä ja muilta luvattomilta käsittelyn muodoilta. Novartis noudattaa lisäksi seuraavia velvollisuuksia käsitellessään henkilötietojasi:

 • Novartis kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat riittävät ja tarpeelliset edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi ja jotka eivät ole niihin nähden liiallisia;
 • Novartis varmistaa, että henkilötietosi pysyvät ajantasaisina ja täsmällisinä. Saatamme sen vuoksi pyytää sinua vahvistamaan itseäsi koskevat, tallentamamme henkilötiedot. Voit myös ilmoittaa tilanteesi muutoksista oma-aloitteisesti, jotta voimme varmistaa, että henkilötietosi pysyvät ajantasaisina.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen ja yhteystiedot

Voit käyttää seuraavia oikeuksia lainsäädännössä säädettyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti:

 • oikeus saada pääsy tallentamiimme, sinua koskeviin henkilötietoihin, ja oikeus vaatia tietojen oikaisua tai päivitystä, jos jotkin sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, tarpeettomia tai epätäydellisiä;
 • oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tai niiden käytön rajoittamista vain tiettyihin käsittelyn tyyppeihin;
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen peruuttamista edeltävän käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä kokonaan tai osittain;
 • oikeus vastustaa suoramarkkinoinnissa käytettävää viestintäkanavaa ja
 • sovellettavissa olevassa laajuudessa oikeus vaatia tietojen siirtämistä eli sitä, että meille luovuttamasi henkilötiedot palautetaan sinulle tai siirretään valitsemallesi henkilölle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ilman että vastustamme sitä ja sinua koskevat luottamuksellisuusvelvollisuudet huomioon ottaen.

Jos haluat koska tahansa esittää tietojasi koskevia pyyntöjä, voit tehdä sen valitsemalla Facebook Messengerissä tai web-kanavalla valikosta kohdan ”Manage my data”. Näkyviin tulevien vaihtoehtojen avulla voit:

 • Pyytää välittömästi lokitietoja käyttäjäprofiilistasi tallennetuista tiedoista valitsemalla valikosta kohdan ”Manage my Data”. Tiedot esitetään sinulle chat-rajapinnan kautta riippumatta siitä, käytätkö Facebook Messengeriä vai verkkosovellusta. 
 • Novartis Pharma AG tarjoaa käyttämäsi chatbot-instanssin mukaan vaihdellen kaksi menetelmää pyytää sinua koskevien tietojen poistamista:
  • a) Chat-rajapinta antaa ohjeet, joiden mukaan voit lähettää sähköpostia Novartis AG:n tietosuojavastaavalle ja pyytää tietojesi poistamista. Tämä pyyntö lähetetään [email protected]. Huomaa, että kun pyydät sinua koskevien tietojen poistamista, Novartis Pharma AG poistaa tietokannoistaan käyttäjäprofiilisi, tekemäsi valinnat ja historiatiedot. Facebook säilyttää kuitenkin keskusteluhistoriasi edelleen Facebookin käyttäjäsopimuksen mukaisesti.
  • b) Voit pyytää tietojesi poistamista välittömästi. Kun olet valinnut chatbotin valikosta kohdan ”Manage my Data”, chat-rajapinta tarjoaa mahdollisuutta tietojen poistamiseen välittömästi. Jos valitset tämän vaihtoehdon, Novartis Pharma AG tyhjentää käyttäjätietosi tietokannoistaan automaattisesti 48 tunnin kuluessa pyynnön tekemisestä.Huomaa, että Facebook säilyttää kuitenkin joissakin tapauksissa keskusteluhistoriasi edelleen Facebookin käyttäjäsopimuksen mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää, olet tyytymätön siihen, miten Novartis käsittelee henkilötietojasi tai haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kun otat yhteyttä Novartikseen, liitä mukaan kuvaus suhteestasi meihin ja/tai vuorovaikutuksestasi meidän kanssamme. Jos haluat henkilötietojasi koskevia lisätietoja, liitä mukaan myös skannattu henkilöllisyystodistus, jotta voimme tarkistaa henkilöllisyytesi. Käytämme näitä tietoja vain henkilöllisyytesi tarkistamiseen. Muista peittää skannatusta tiedostosta kuvasi ja kansallinen rekisterinumerosi tai vastaava.

Chatbot approval: FI2009040135

FI2202019027